Del, , Google Plus, Pinterest,

Print

Verdien av dagslys

Da familien vokste og leiligheten i byen ble for trang, startet jakten på et større hjem utenfor Oslo-gryta. Boligreisen til Simen og Christina endte i Vollen – i et hus formet helt etter deres ønsker.

Etter et år med vis­nin­ger uten å fin­ne noe sted vi vil­le bo, ble løs­nin­gen rett og slett å byg­ge nytt, for­tel­ler Chris­ti­na Ring­stad. Sam­men med Simen Eide og bar­na på fem og syv år stor­tri­ves hun i huset som for­delt over tre eta­sjer byr på blant annet fire sove­rom, to bad, stue med åpning opp til mønet, loft­s­tue, strø­kent kjøk­ken, kon­tor og inne­bygd gara­sje. Det tok rundt et år fra paret sat­te førs­te strek ned på papir til ende­li­ge bygge­teg­nin­ger var kla­re. – Vi teg­net i stor grad huset selv, med hjelp av arki­tekt Ran­di Slåt­ten, og bruk­te god tid på pro­ses­sen. Det er mor­somt å se på det førs­te utkas­tet og hvor­dan det fak­tisk ble til slutt!

Fyller hjemmet med lys

Chris­ti­na deler gjer­ne glimt fra hjem­met sitt med omver­de­nen på Insta­gram-kon­to­en @daretodeco, der bil­de­ne pre­ges av rene fla­ter, inter­es­san­te kon­tras­ter i mate­rial­valg og far­ger, og ikke minst et fan­tas­tisk lysinn­slipp gjen­nom sto­re vin­dus­par­ti­er i taket.
– Vi øns­ket oss opp­rin­ne­lig fla­te tak, men sal­tak var det enes­te som gikk gjen­nom i kom­mu­nen. I ste­det fant vi løs­nin­ger som har gjort det mulig å behol­de de stram­me lin­je­ne, og har job­bet frem spen­nen­de vink­ler og kon­struk­sjo­ner inn­ven­dig som til­fø­rer boli­gen noe eks­tra, sier hun. Å fyl­le hjem­met med natur­lig lys har stått høyt på prio­ri­te­rings­lis­ten, og star­tet med at de fant en sol­fylt tomt.
Simen og Chris­ti­na valg­te i til­legg å heve tak­høy­den i alle eta­sjer til 2,5 meter for å få rom som føl­tes luf­ti­ge.

Sove­rom­met i tred­je eta­sje er det per­fek­te sted for å kik­ke på stjer­ne­ne.

– I til­legg span­der­te vi på oss å lage en åpen løs­ning fra stu­en og opp til tak­mø­net, selv om vi da tok 25 kvad­rat­me­ter fra tred­je eta­sje, for­tel­ler Chris­ti­na. Her ble det satt inn tak­vin­du­er fra VELUX, som slip­per dags­lys inn i både stue og spise­stue.
– Det var vel anvend­te kvad­rat­me­ter – ver­di­en av dags­lys er uvur­der­lig. Vi valg­te fak­tisk i sis­te sekund å utvi­de alle vin­dus­fla­te­ne i hele huset både i høy­den og bred­den.
Det betød en ny run­de med bereg­nin­ger før teg­nin­ge­ne kun­ne sen­des inn til kom­mu­nen for god­kjen­nel­se, men vi ang­rer ikke et sekund, under­stre­ker Chris­ti­na.

Inspirerer på Instagram

Etter tre års bygge­pro­sess var det en gle­de å flyt­te inn, og ikke minst å inn­re­de det split­ter nye, lyse og roms­li­ge hjem­met.

Chris­ti­na er tro­fast mot det stram­me og mini­ma­lis­tis­ke, men myker gjer­ne opp

inn­red­nin­gen med grøn­ne veks­ter og lune farge­inn­slag.

– Jeg er liden­ska­pe­lig opp­tatt av inte­ri­ør og har en mann som sto­ler på sma­ken min, og som har gitt meg nok­så fritt spille­rom. Inspi­ra­sjons­kil­de­ne mine fin­nes litt over­alt: rei­ser, maga­si­ner og ikke minst på Insta­gram. Gjen­nom min egen Insta­gram-kon­to har jeg knyt­tet bånd til and­re med sam­me inter­es­se, og fun­net mye inspi­ra­sjon. Jeg for­sø­ker å bidra med det sam­me til­ba­ke gjen­nom bil­de­ne fra vårt hjem, sier hun. Chris­ti­na råder and­re som skal i gang med å inn­re­de et hjem, til å set­te opp en plan og føl­ge den. Å sto­le på sin egen smak er også vik­tig, mener hun.
– Man­ge av val­ge­ne vi har tatt, er gjort med tan­ke på varig­het og ikke hva som er tren­dy akku­rat her og nå. Så kan man hel­ler pyn­te opp med tep­per, teksti­ler, vegg­far­ge og and­re ting som er i vin­den.

Et hjem for alle

Simen og Chris­ti­na har vært opp­tatt av å ska­pe et hjem for hele fami­li­en, og med to akti­ve gut­ter var det klart at huset måt­te tåle lek. De har prio­ri­tert sto­re fel­les­rom med man­ge soner, slik at man kan være sam­men selv om man hol­der på med uli­ke ting.
– Det gjør meg ingen­ting å ha et stort lego­tårn i stu­en eller en tog­bane på kjøk­ke­net. Det betyr at alle føler seg hjem­me og det synes jeg er utro­lig hyg­ge­lig. Når gut­te­ne blir stør­re har vi en lei­lig­het i huset som i dag leies ut, men som nok blir fin å ha når de vil trek­ke seg litt unna oss voks­ne. Å byg­ge eget hus er all­ment kjent som en kre­ven­de pro­sess. Like­vel ser Chris­ti­na til­ba­ke på tiden med gle­de.

Chris­ti­na deler inspi­re­ren­de bil­der fra hjem­met sitt på Insta­gram­kon­to­en @daretodeco. Veg­gen er malt i favo­ritt­far­gen Rus­tikk ter­ra­cot­ta 2771 fra Jotun.

– Pro­sjek­tet før­te oss enda nær­me­re sam­men. Vi had­de tyde­li­ge rolle­for­de­lin­ger fra star­ten av, og beg­ge var for­nøy­de med det. Vi har fak­tisk snak­ket om å byg­ge igjen, avslø­rer Chris­ti­na. Men det lig­ger i frem­ti­den; nå nytes hver­da­gen omgitt av nor­disk lys og arki­tek­tur.
– Hvis man har ster­ke menin­ger om hvor­dan man vil bo, synes jeg abso­lutt at man bør byg­ge sitt eget hus!

Del, , Google Plus, Pinterest,