Del, , Google Plus, Pinterest,

Print

Velsignet søvn

God søvn er alfa og omega for et godt liv. Til det trenger du paradoksalt nok dagslys.

«Jeg kan sove når jeg dør» sang Bon Jovi på 80-tal­let og men­te at vi må leve livet mens vi kan, og ikke sove det bort. Han er ikke ale­ne om å ten­ke slik, men man skal være for­sik­tig med å ido­li­se­re natte­rav­ne­ne. De kan fort få det som de vil, kan­skje len­ge før de vil også. Søvn er nem­lig livs­vik­tig, du dør uten. Og sover du for lite, over tid, blir du syk. Det­te bekref­tes av forsk­ning, men er i grun­nen inn­ly­sen­de, hvis vi bare ten­ker oss om.

Søvn er den bes­te medi­sin om du blir syk, og den bes­te fore­byg­ging mot syk­dom. Søvn gjør deg opp­lagt, glad og frisk, og hvis du ikke sover, blir det mot­satt.

107603-01-xxl
Å SOVE ER GODT for kropp og sjel. Kan man sove sam­men med pap­pa er det enda bed­re!

For å få nok og god søvn, trengs para­dok­salt nok dags­lys. Det er for­di dags­ly­set påvir­ker pro­duk­sjo­nen av mel­a­to­nin, et hor­mon som gjør oss tret­te og for­be­re­der krop­pen på søvn, og kor­ti­sol, som er hor­mo­net som for­be­re­der oss på akti­vi­tet og beve­gel­se. Når lys tre er øyet sen­des sig­na­ler til epi­fy­sen i hjer­nen, som blok­ke­rer pro­duk­sjo­nen av mel­a­to­nin og øker utskil­lel­sen av kor­ti­sol.

Hvis ikke vi får dags­lys om mor­ge­nen, kan nivå­et av mel­a­to­nin bli for høyt, og vi føler oss tret­te. Om vi opp­hol­der oss i for mør­ke rom om dagen, skjer det sam­me. Mens der­som vi får sterkt lys i øyne­ne om kvel­den, for eksem­pel fra en tv- eller data­skjerm, blir pro­duk­sjo­nen av mel­a­to­nin for lav, og vi får ikke sove. Det tar gjer­ne 30 – 60 minut­ter fra du slår av tv-en til du kan sove godt.

Av dis­se grun­ner løn­ner det seg med gode vin­du­er på sove­rom­met, i til­legg til gode søvn­va­ner. Men pass på at ikke dags­ly­set tren­ger seg inn til deg i sen­gen alt for tid­lig, eller alt for sent. Du tren­ger gode, lystet­te gar­di­ner, slik at lyset ikke for­styr­rer søv­nen. Det aller bes­te er om du har auto­ma­tisk kon­troll, som åpner gar­di­ne­ne en halv time før du skal våk­ne. Da leg­ger du til ret­te for en god opp­våk­ning, som gir god ener­gi utover dagen.

Bestill vårt nye printmagasin!

Velg maga­sin:

Del, , Google Plus, Pinterest,