Del, , Google Plus, Pinterest,

Print

Til hverdag og fest

Med 6,8 m under taket må det takvinduer til for å slippe inn nok lys og luft. Disse har gjort leiligheten så bra at Christian og Maria er der hele tiden.

Maria og Chris­ti­an var på utkikk etter noe stør­re, og de vil­le til Frog­ner, da de kom over lofts­lei­lig­he­ten i en bygård fra 1911 med tårn, bue­de vin­du­er og orna­men­tikk. Den had­de 270 kvad­rat­me­ter boare­al for­delt på kjøk­ken- all­rom, tre stuer, tre sove­rom, tre bad og to walk-in-gar­de­ro­ber. Og tak­ter­ras­se. Med poten­si­al for mer. Her er 6,8 meter under taket på det høy­es­te, og 15 tak­vin­du­er sør­ger for at det ver­ken blir mørkt eller tett i den luf­ti­ge lei­lig­he­ten.

Den run­de gan­gen gir et flott første­inn­trykk når man kom­mer hjem til Chris­ti­an og Maria. Bor­det fra Slett­voll fyl­ler plas­sen per­fekt, uten at det blir ufram­kom­me­lig. Lam­pen Mason fra Straale.no er like­vel det ekte midt­punk­tet i rom­met.

– Had­de det ikke vært elekt­ris­ke tak­vin­du­er her, vil­le jeg ikke kjøpt lei­lig­he­ten, uan­sett hvor per­fekt den ellers er. Elekt­ris­ke tak­vin­du­er – og regn­sen­sor – er like vik­tig som inn­gangs­dør.

– Om som­mer­en åpner vi alle på en gang, og får umid­del­bart en helt fan­tas­tisk effekt av luft­gjen­nom­strøm­ning, som gir et per­fekt kli­ma i lei­lig­he­ten, sier Chris­ti­an. Da paret så lei­lig­he­ten førs­te gang falt de for den run­de gan­gen, tak­høy­den og det som Chris­ti­an kal­ler scene­skif­tet.

– Det er tre flot­te sikt­lin­jer i lei­lig­he­ten som gjør hjem­met til en este­tisk nytel­se: fra gan­gen og inn til all­rom­met, fra spise­bor­det og inn i stu­en, og fra sove­rom­met til badet. Utover belig­gen­het, med gåav­stand til sine favo­ritt­ka­fe­er og – butik­ker, er Marias favo­rit­taspekt ved lei­lig­he­ten det sto­re badet.

Sikt­lin­je­ne i den flot­te lei­lig­he­ten på Frog­ner er fan­tas­tis­ke. Her ser vi fra spise­stu­en, gjen­nom mel­lom­stu­en og inn til stu­en. Bak fond­veg­gen i stu­en lig­ger et sove­rom. Glass­dø­re­ne var blant egen­ska­pe­ne ved lei­lig­he­ten som Maria og Chris­ti­an falt for.

– Det var råloft her før de byg­de lei­lig­he­ten, der­for kun­ne de lage sto­re rom i en moder­ne plan­løs­ning. Maken til bad fin­nes nep­pe i hele byen, sier Maria.

Bade­ka­ret med utsikt til stjer­ne­ne utkon­kur­re­rer glatt både utsik­ten over Oslo­fjor­den og opp mot Hol­men­kol­len, men også den­ne set­tes pris på. Uan­sett hvor i boli­gen de står, er utsik­ten spen­nen­de. Og godt er det, for paret til­brin­ger mye tid i sitt nye hjem.

– Vi job­ber beg­ge hjem­me­fra, og at vi bor såpass sen­tralt gjør hjem­met vårt til et natur­lig møte­sted for ven­ner, kjen­te og fami­lie, sier Chris­ti­an.

– Selv om vi beg­ge er hjem­me om dagen, ser vi lite til hver­and­re i arbeids­tida. Chris­ti­an job­ber oppe på mesa­ni­nen, mens jeg sit­ter ved spise­bor­det eller bru­ker det lil­le kon­to­ret ved stua, sier Maria, som job­ber med mar­keds­fø­ring for Gal­dera­ma. Chris­ti­an dri­ver sitt eget fir­ma i olje- og gass­bran­sjen. Hoved­kon­to­ret lig­ger i Stav­an­ger, men for noen år siden flyt­tet Chris­ti­an «hjem» til Oslo.

Bade­ka­ret Ellip­se fra Westerbergs er i stø­pe- mar­mor og en ekte juvel i lei­lig­he­ten, der hele badet er et vak­kert smyk­ke. Bade­ka­ret vir­ker mye mind­re enn sine 170 cm for­di rom­met er så stort, både i kvad­rat­me­ter og i tak­høy­de. Lam­pen O‑space desig­net av Gian­pie­tro Gai & Luca Nichet­to for Fos­ca­ri­ni glir lekent inn i rom­met.

– For­eld­re­ne mine skal sel­ge huset sitt nå, og da blir vårt hjem fami­li­ens hoved­sete. Her vil vi sam­les til jul og 17. mai-fei­rin­ger frem­over, og det­te har vært en fak­tor ved valg av sted og når vi inn­re­det her. Alle løs­nin­ge­ne må ha god plass til hele fami­li­en, og vi er fort 14 per­soner, sier Chris­ti­an. Det sto­re spise­bor­det blir enda stør­re med klaf­fer, og sofa­grup­pa i stu­en er rom­me­lig for 14, uten å vir­ke tom når de bare er to foran TV’en. Sli­ke løs­nin­ger er mulig når lei­lig­he­ten har sto­re rom. Men sto­re rom – både i gulv­are­al og i høy­den – var ei utford­ring da paret flyt­tet inn og skul­le inn­re­de. Mye av møb­le­ne de had­de, fun­ket ikke i den nye boli­gen. – Vi har lært at her gjel­der det med få, men sto­re møb­ler, som fyl­ler ut plas­sen uten å ska­pe visu­elt rot.

Vi har fått råd og tips fra både pro­fe­sjo­nel­le inte­ri­ør­ar­ki­tek­ter og ven­ner som dri­ver med inte­ri­ør, men til syv­en­de og sist har vi måt­te bo oss litt til, og sto­le på vår egen smak, sier Maria.

Gjeste­rom­met er et hyg­ge­lig lofts­rom med tak­vin­du borten­for sen­gen, så du slip­per direk­te lys eller kulde­strå­ler når du sover. Rom­met lig­ger stil­le til inn mot bak­går­den, med eget bad.

Paret har bodd her et år nå, og selv om lei­lig­he­ten var helt ny da de kjøp­te den, var det noen ting de måt­te fik­se på. – Vi falt vel­dig for den flot­te, run­de gan­gen når vi var på vis­ning. Men da vi flyt­tet inn skjøn­te vi at vi had­de kjøpt 270 kvad­rat­me­ter uten et sted å hen­ge jak­ka! Jeg er este­ti­ker, men det må være prak­tisk også, sier Chris­ti­an.

De har byg­get inn gar­de­ro­ber og laget walk-in på rom­met innen­for gan­gen, slik at det nå er god plass til å hen­ge fra seg. De har satt inn fle­re lys­punk­ter og lagt led­be­lys­ning under bok­hyl­ler og kjøk­ken­skap som stem­nings­lys, og de har byg­get inn et vin­skap under ter­rasse­trap­pa. Den størs­te end­rin­gen er like­vel i stu­en, som de har delt av til et eks­tra sove­rom.

– Stu­en var rett og slett for stor og uko­se­lig. Det er nes­ten 7 meter under taket der, og det var et stort, fir­kan­tet rom som var vans­ke­lig å møb­le­re. Ved å dele det opp har vi løst alle pro­ble­mer og fått et eks­tra rom sam­ti­dig. Ikke at vi tren­ger fle­re sove­rom, sier Chris­ti­an.

– Ikke ennå, i alle fall, hin­ter Maria.

  • bilde5
    Den sto­re stu­en har 6,8 meter under taket og dob­bel rad med tak­vin­du­er, som må til for å sup­ple­re med lys og luft, tross de otte bue­de vin­du­ene som til­byr utsikt til Oslo­fjor­den. På mesa­ni­nen er kon- toret til Chris­ti­an og bod­plass, som sene­re kan utvik­les til noe mer. Stue­møb­ler fra Slett­voll, gulv­tep­pe fra Louis de Poor­te­re, Fading World. Male­ri­et på fond­veg­gen er av Andreas Englund. Her er det god plass til sosia­li­se­ring, eller til en kose­lig TV-kveld. TV og peis på ind­re vegg. Farge­kode på veg­gen: S8502‑B (nes­ten sort).
  • bilde6
    Mel­lom­stu­en er inn­re­det til kon­tor under tak­vin­du­et. Sto­len ”Juli 09” er de- sig­net av Wer­ner Ais­s­lin­ger for Cappellini/ Expo Nova, mens skrive­bor­det er fra Six Bond Stre­et. Her job­ber gjer­ne Maria, mens Chris­ti­an sit­ter på mesa­ni­nen over stu­en innen­for.
  • bilde7
    Under det høye taket er det god plass til et stort kjøk­ken ved kne­veg­gen. Kjøk­ken­inn­red­ning fra Poggenpohl, ovner fra Gag­genau, og hvi­te­va­rer fra Lieb­herr. Den sto­re kjøkke­nøy­en med tykk ben­ke- pla­te i Cori­an er per­fekt til fro­kost og et nt sted for sel­skap til den som lager mat. Bar­sto­ler fra Ber­toia, Split tak­lam­pe fra Ane­ta belysning/lightup.no.

Bestill vårt nye printmagasin!

Velg maga­sin:

Del, , Google Plus, Pinterest,