Del, , Google Plus, Pinterest,

Sov godt

Et soverom skal brukes til søvn, derfor er det ikke mye som trengs. Men litt pynt og hygge er det plass til.

Tips til god søvn

I utgangs­punk­tet er alt du tren­ger for god søvn en støy­fri sone, at det er mørkt og godt ven­ti­lert, samt en god seng.

✱ Har du uøns­ket støy på sove­rom­met fin­nes det noen tips og triks utover øre­prop­per: 1) Sjekk at vin­du­ene er tet­te. I dag er tre lag glass stan­dard, men eld­re vin­du har bare to lag. På gam­le vin­du vil det ha god effekt å for­nye vin­dus­kitt, og fore mel­lom vin­du og karm. 2) Teksti­ler kan mins­ke støy, så heng gjer­ne opp gar­di­ner over en hel vegg, sørg for gulv­tep­pe, senge­tep­pe og mas­se puter. 3) En cd med bero­li­gen­de lyder kan mins­ke pla­ge­ne av uøns­ket støy.

✱ Gar­di­ner bør være lystet­te om du ikke har lystett rul­le-gar­din i til­legg. Pro­duk­sjon av mel­a­to­nin, krop­pens søvn­hor­mon, hem­mes av lys.

✱ Tem­pe­ra­tu­ren bør lig­ge mel­lom 15–22 gra­der, slik at krop­pen ikke bru­ker ener­gi på å var­mes opp eller pro­du­se­re svet­te. En sen­sor på vin­du­ene gjør at de kan åpne og luk­ke ven­ti­ler etter tem­pe­ra­tur.

PYNT OG HYGGE er det alltid plass til, selv om du kun skal sove på soverommet. FOTO: H&M
PYNT OG HYGGE er det all­tid plass til, selv om du kun skal sove på sove­rom­met. FOTO: H&M

✱ En per­son over 95 kilo skal ikke sove på fjær­ma­drass, og gene­relt: jo høy­ere vekt, jo fas­te­re madrass. Ligge­stil­ling påvir­ker også trykk­punk­ter. Sover du på ryg­gen er vek­ten jevnt for­delt og du kan ha en myke­re madrass enn om du sover på en side, som da tar all vekt.

✱ Hvis du ofte våk­ner av at du er for varm eller for kald bør du vur­de­re å byt­te dyne. Pute vel­ger du ut fra ligge­stil­ling. Sover du på ryg­gen bør puten være tyn­ne­re enn om du sover på siden.

✱ Blå og grøn­ne nyan­ser er de bes­te å sove i, mens hvitt og grått er verst, og røde, oran­sje og gule nyan­ser gjør det vans­ke­lig å fal­le i søvn.

Bestill vårt nye printmagasin!

Velg maga­sin:

Del, , Google Plus, Pinterest,