Del, , Google Plus, Pinterest,

Print

Sol ute, ikke inne

Sola er vidunderlig – helt til den er irriterende. Vi har løsninger som lar deg beholde det gode! Vi kaller det solskjerming, du kan kalle det terapi.

Det fin­nes man­ge gode grun­ner til at vi skal ha fle­re vin­du­er. Lys og luft gjør under­ver­ker for inne­kli­ma, helse og vel­være. Men ikke all­tid. Når vin­du­et først er på plass, nner du fort ut at du også har behov for å kon­trol­le­re meng­den av både lys og luft. Og annet mor­somt, som insek­ter eller pol­len. Hel­dig­vis nnes gode råd, så du kan beva­re det bes­te av beg­ge ver­de­ner. Det fin­nes løs­nin­ger uan­sett hvil­ket vin­du du har, og uan­sett hva ditt behov er. Noen gan­ger kan ikke ett pro­dukt løse alle utford­rin­ger, så da må vi kom­bi­ne­re to pro­duk­ter, som for eksem­pel ved Duo blen­dings­gar­din, som lar deg mørk­leg­ge rom­met når du skal sove, mens en plisse­gar­din dem­per lyset om dagen, uten å mørk­leg­ge rom­met helt.

Lysjustering

Noen gan­ger øns­ker vi å kon­trol­le­re meng­den lys som slip­per til, uten å mørk­leg­ge helt, eller vi vil beskyt­te mot inn­syn uten å mis­te utsyn. Velux har løs­nin­ger som gjør at du kan sty­re inn­kom­men­de lys eller redu­se­re inn­syn, som også pas­ser til de fles­te inn­red­nings­sti­ler. En plisse­gar­din vil hind­re inn­syn og redu­se­re lys­meng­de, uten å fjer­ne alt lys. En lift­gar­din kan stop­pe lyset på deler av vin­du­et, uten å ta alt lys eller utsyn. En per­sien­ne kan hind­re inn­syn men til­la­te utsyn, og redu­se­re meng­den lys. En rulle­gar­din vil hind­re inn­syn og utsyn helt, og redu­se­rer lys­meng­den gans­ke mye, men ikke helt.

Energistyring

Velux tak­vin­du­er gir var­me og lys, som er nød­ven­dig for et sunt inne­kli­ma. Men like vik­tig er det å kun­ne sty­re meng­den av lys og var­me. For mye av det gode er som kjent for mye av det gode. Gar­di­ner og rulle­skod­der er like effek­ti­ve som eks­tra iso­la­sjon og varme­be­skyt­tel­se, som de er til å redu­se­re var­me- og lysinn­slipp. Sol­skjerm­ing kan redu­se­re energi­for­bru­ket gjen­nom å mins­ke varme­ta­pet om vin­te­ren og mins­ke varme­ge­vins­ten om som­mer­en.

Mørkleggingsgardiner

Uøns­ket lys fra gate­lys eller månen, eller de lan­ge, lyse som­mer­net­te­ne, kan gjø­re det vans­ke­lig å sove om nat­ten. Eller kan­skje har du behov for en blund på dag­tid? Da er full mørk­leg­ging løs­nin­gen du er ute etter. Sli­ke gar­di­ner kom­mer i man­ge far­ger, mønst­re og design, fra ens­far­ge­de til erfar­ge­de og med popu­læ­re gurer til barn, som Star Wars, Dis­ney- prin­ses­se­ne og Ole Brumm.

Få 25% rabatt på all sol­skjerm­ing og insekts­nett i Veluxshop.no. Benytt rabatt­kode Maga17sin innen 31. mai 2017!


Bestill vårt nye printmagasin!

Velg maga­sin:

Del, , Google Plus, Pinterest,