Del, , Google Plus, Pinterest,

Print

Skapt for fremtiden

Med frodige åkre på alle kanter ligger hjemmet til familien Heskje. I Jærens eldgamle kulturlandskap har de skapt en moderne versjon av familieboligen.

Kjøk­ke­net er roms­lig og sen­tralt plas­sert i huset med inn­red­ning fra Drøm­me­kjøk­ke­net. FOTO: Niklas Hart

Sjur og kona Kir­sten har nok å hol­de styr på i hver­da­gen med tre akti­ve små­gut­ter i hjem­met. Et roms­lig hus der eget leke­rom plas­sert nær barne­rom­me­ne i and­re eta­sje, er et godt eksem­pel på hvor­dan huset er utfor­met med barne­fa­mi­li­en i tan­ke­ne.

– Utgangs­punk­tet var å byg­ge en ska­ler­bar fami­lie­bo­lig som har plass til hele stor­fa­mi­li­en, for­tel­ler Sjur.

At boli­gen lig­ger på går­den til Kir­stens for­eld­re betyr dess­uten at det er beste­for­eld­re noen få skritt unna, noe som er både prak­tisk og hyg­ge­lig i hver­da­gen.

Bygd for fremtiden

Det å byg­ge sitt eget hus er et stort løft, men ekte­pa­ret synes pro­ses­sen har gått vel­dig bra.

– Vi er vel­dig for­nøy­de med huset gene­relt og de løs­nin­ge­ne vi sam­men fant fram til, for­tel­ler Sjur.

Den mør­ke farge­set­tin­gen fort­set­ter i topp­e­ta­sjen, der taket i gan­gen er dra­ma­tisk sort­malt. FOTO: Niklas Hart

– Fle­re rom har funk­sjo­ner som i dag ikke er pre­kæ­re, men som er tenkt brukt i et frem­ti­dig per­spek­tiv. Vi er vel­dig gla­de i å se at de løs­nin­ge­ne som vi har tenkt skal fun­ge­re i dag, fun­ge­rer så bra, og håper de frem­ti­di­ge løs­nin­ge­ne også leve­rer.

Vinduer ga mer farger innendørs

Tak­vin­du­er er en vik­tig del av arki­tek­tu­ren, noe fasa­den bærer preg av. Her er ingen­ting til­fel­dig plas­sert, og Wil­helm­sen har klart balanse­gan­gen mel­lom å gi byg­get en tyde­lig karak­ter og sam­ti­dig få det til å pas­se inn i de natur­skjøn­ne omgi­vel­se­ne. Både barne­rom og leke­om­rå­de har rike­lig med dags­lys strøm­men­de inn, og på som­mer­kvel­der kan lyset sten­ges ute med rulle­gar­di­ner.

– Dess­uten åpner alle vin­du­ene for mulig­he­ten til å far­ge- set­te boli­gen med dype­re nyan­ser, noe som Kir­sten og Sjur sterkt øns­ket etter å tid­li­ge­re ha bodd omgitt av hvi­te ater.

Etter å tid­li­ge­re ha bodd med hvi­te fla­ter, har Kir­sten og Sjun nå valgt dype nyan­ser som ska­per en lun stem­ning i den åpne plan­løs­nin­gen. FOTO: Niklas Hart

– Vin­du­ene gir oss mye natur­lig lys, som igjen gir gode mulig­he­ter til å bru­ke far­ger på både veg­ger og tak.

Sosialt på kjøkkenet

At kjøk­ke­net er blitt til­delt et gene­røst antall kvad­rat­me­ter, gjør at det er blitt plass til både rike­lig med skap­plass, stor kjøkken­øy og lang­bord. Med beste­for­eld­re rett ved siden av blir de eks­tra sto­le­ne rundt bor­det ofte brukt når stor­fa­mi­li­en sam­les til fel­les mål­tid.

– Vi er alle vel­dig for­nøy­de med god plass på kjøk­ke­net til mat og sosia­le sam­men­koms­ter, sier far i huset.

– Stu­en lig­ger i vin­kel fra kjøk­ken­om­rå­det, og selv om det er åpent mel­lom de to sone­ne, sør­ger plan­løs­nin­gen for at de to rom­me­ne opp­le­ves som adskil­te deler uten at de føles helt iso­ler­te fra hver­and­re.

– Dess­uten er vi for­nøy­de med at huset åpner seg opp mot ter­ras­se og hage. Per­son­lig er jeg glad for den roms­li­ge gara­sjen med god plass til å ved­li­ke­hol­de nos­tal­gi på hjul, om det er trak­to­rer, biler eller motor­syk­ler!

Ene­bo­li­gen lig­ger land­lig til en kort tur fra kys­ten. FOTO: Niklas Hart

Del, , Google Plus, Pinterest,