Del, , Google Plus, Pinterest,

Rom for lek

Som de minste i huset får barna våre gjerne de minste og mørkeste rommene. Men med noen enkle grep blir barnerommet perfekt for både lek og søvn.

Når du inn­re­der et barne­rom er det vik­tig å ha i bak­hodet at lek og søvn stil­ler helt for­skjel­li­ge krav. Barn som leker tren­ger godt med lys, mens når de sover bør det være helt mørkt i rom­met.

ET LITE rom som har takhøyde må utnyttes i høyden. Et svingtau fra takbjelken er morsomt og oppfordrer til bevegelse. En høy seng frigir gulvplass til lek eller oppbevaring, eller begge deler. Montér også hyller i høyden til oppbevaring. FOTO: Velux og produsentene
ET LITE rom som har tak­høy­de må utnyt­tes i høy­den. Et sving­tau fra tak­bjel­ken er mor­somt og opp­ford­rer til beve­gel­se. En høy seng fri­gir gulv­plass til lek eller opp­be­va­ring, eller beg­ge deler. Mon­tér også hyl­ler i høy­den til opp­be­va­ring. FOTO: Velux og pro­du­sen­te­ne

Når de leker trengs gulv- og boltre­plass, for søvn er inti­mi­tet og trygg­het bed­re. Tross mot­setningene, kan man fint opp­fyl­le alles drøm­mer. Det trengs bare litt plan­leg­ging.

Utnytt alle kriker og kroker

Tegn opp møb­le­rings­for­slag og skriv ned alle funk­sjo­ner som er vik­tig å dek­ke: seng, opp­be­va­ring av klær, lekse­plass, eks­tra over­nat­ting, klatre­vegg – hva enn ditt barn har av behov. Velg så møb­ler som fyl­ler mer enn en funk­sjon, men sørg for at de dek­ker reel­le behov. Det er ikke poeng med opp­be­va­ring under sen­gen der­som du ikke har noe å ha i skuf­fe­ne. Da er det bed­re å bru­ke plas­sen til en eks­tra madrass, eller kjø­pe en høy seng og ha skrive­bord under.

Om din utford­ring er et lite rom vil sam­men­legg­ba­re møb­ler være nyt­tig, og sørg for å utnyt­te alle kri­ker og kro­ker i rom­met med spe­sial­til­pas­se­de løs­nin­ger. Hvis du ikke fin­ner møb­ler som pas­ser per­fekt og dek­ker reel­le behov, kan det fort løn­ne seg å leie en møbel­snek­ker. Ingen­ting kos­ter mer i leng­den enn dår­li­ge løs­nin­ger.

Møb­ler i høy­den hvis det er høyt under taket og utnytt veg­gen! Hvis du ikke har gulv­plass til en gar­de­ro­be, kan vegg­hyl­ler og knag­ger fint rom­me klær. Bilde­lis­ter er fine til bøker, og knag­ger med kur­ver til opp­be­va­ring, er tips som spa­rer plass i bred­den.

SETT INN et vindu i den mørke kroken, så får du den perfekte plassen til skrivebordet. Husk blendingsgardiner for sovetiden, og solskjerming, slik at det ikke blir vondt å gjøre lekser eller se på skjerm.
SETT INN et vin­du i den mør­ke kro­ken, så får du den per­fek­te plas­sen til skrive­bor­det. Du kan kom­bi­ne­re blen­dings- og plisse­gar­di­ner i sam­me ram­me, slik at det ikke blir vondt å gjø­re lek­ser eller se på skjerm.

Lær barna å rydde

Der­som din utford­ring er et stort rom bør du inn­re­de i tyde­li­ge soner både for å unn­gå rot, og for å sør­ge for tryg­ge ram­mer til sove­ti­den.

Når rom­met er inn­re­det er det nyt­tig å lære bar­na å ryd­de selv. Ryd­ding gir over­sikt, over­skudd og for­enk­ler ren­hold. Kast eller fjern leker som ikke er i bruk, ha kur­ver som leke­ne raskt kan leg­ges i etter bruk, og sørg for nok skuf­fer og bok­ser, slik at alt har sin fas­te plass. Vis bar­na hvor skit­ten­tøys­kur­ven er, og kjøp en søp­pel­bøt­te til barne­rom­met. Lag ruti­ner for ryd­ding før senge­tid, og snart gjør de det på egen hånd.

Bestill vårt nye printmagasin!

Velg maga­sin:

Del, , Google Plus, Pinterest,