Del, , Google Plus, Pinterest,

Print

Raffinert på loftet

Unike løsninger, rom som bader i dagslys og gjennomgående kvalitet i alle ledd preger leiligheten som ligger i hjertet av Bergen.

På top­pen av et kon­tor­bygg, noen minut­ters gan­ge fra Torg­all­men­nin­gen, har Bir­ger og Tora Grev­stad slått seg til ro etter en manns­al­der med hus og hage. Den 300 kvm sto­re lofts­lei­lig­he­ten er resul­ta­tet av hans mange­åri­ge erfa­ring fra bygge­bran­sjen og hen­nes tren­te blikk for far­ger og inn­red­ning.

Loftsleilighet i Bergen sentrum
Fra sove­rom­met ser man ut mot sofa­krok og spise­plass. Glass­veg­gen er spe­sial­be­stilt. En moder­ne, stram lam­pe står fint om det gam­le skrive­bor­det og sto­len.

– Etter å ha revet ut alt, bruk­te vi tre og en halv måned på oppus­sin­gen.

Focus peis
Focus-pei­sen er et smyk­ke i rom­met der den sve­ver over gul­vet. Opp­be­va­rings- møbe­let i bak­grun­nen er spe­sial­teg­net til rom­met.

– Første gang vi pusset opp fra bunnen

Vi har pus­set opp tid­li­ge­re også, men det­te er førs­te gang vi gjor­de det fra bun­nen. Det er min kone som har fun­net løs­nin­ge­ne sam­men med arki­tekt Chris­ti­na Nor­heim Alme, mens arki­tekt Sven Gun­der­sen har stått for plan­løs­nin­gen, for­tel­ler Bir­ger.

Tak­vin­du­ene fra VELUX ble en kjær­kom­men løs­ning da verne­be­stem­mel­se­ne sat­te stop­per for de opp­rin­ne­li­ge pla­ne­ne om å byg­ge kar­na­pper. På grunn av bygår­dens his­to­ris­ke ver­di måt­te fasa­den beva­res slik den var. Men med de seks takal­ta­ne­ne som vi har i lei­lig­he­ten, får vi fan­tas­tisk med lysinn­slipp, og vi bru­ker altan-funk­sjo­nen mye, sier han. Bygår­den har vært i fami­li­ens eie i nær­me­re ett århund­re, men det­te er førs­te gan­gen noen i slek­ten benyt­ter den som bolig.

Liv på toppen

Når kon­to­re­ne tøm­mes etter endt arbeids­dag, er det fort­satt liv på top­pen. Hei­sen går rett inn i lei­lig­he­ten, og både barn, barne­barn og bekjent­skaps­kret­sen tar ofte turen opp til fem­te eta­sje. – Vi møtes gjer­ne hos oss for et glass før vi går ut og spi­ser med ven­ner på en av res­tau­ran­te­ne i nær­he­ten. Det er top­pers å bo med hele bykjer­nen en kort spa­ser­tur unna, og å slip­pe hage­ar­beid, sier Bir­ger. – Vi koser oss med at lei­lig­he­ten er moder­ne sam­ti­dig som den har et sær­preg. Og bade­ne er blitt helt fan­tas­tis­ke!

Loftsleilighet
Spen­sti­ge valg i form av blant annet belys­ning og far­ger gjør den lyse lofts­lei­lig­he­ten til et spen­nen­de sted å være.

Del, , Google Plus, Pinterest,