Del, , Google Plus, Pinterest,

Print

Prisgitt dagslys

På verdens arkitekturfestival i Berlin ble to studentprosjekter utpekt som hovedvinnere av International Velux Award 2016.

Pro­sjek­tet «Redis­tri­bu­tion of Light» fra Korea pre­sen­te­rer en løs­ning for å ska­pe mer lys ut av eksis­te­ren­de vin­dus­åp­nin­ger i tran­ge bybo­li­ger, mens pro­sjek­tet «Light for the Blind» fra Kina viser hvor­dan blin­de kan utfors­ke dags­lys og hvor­dan dags­lys kan nor­ma­li­se­re hver­da­gen for blin­de.

Inter­na­tio­nal Velux Award deles ut annet hvert år til arki­tekt­stu­den­ter, til sam­men deles omtrent 275 000 kro­ner ut til ti vin­ner­pro­sjek­ter. Pri­sen skal inspi­re­re stu­den­te­ne til å bru­ke sol­lys og dags­lys som hoved­kil­de for ener­gi og lys, og der­igjen­nom sik­re helse og triv­sel for men­nes­ke­ne som bru­ker byg­nin­ge­ne. Det over­ord­ne­de tema­et i år var «Light of Tomor­row», og jury­en mot­tok nes­ten 600 inn­send­te pro­sjek­ter fra 57 land. Det ble pluk­ket ut ti regio­na­le vin­ne­re – en vin­ner fra hver region (Afri­ka, Ame­ri­ka, Asia og Osea­nia, Øst-Euro­pa og Midt-Østen og Vest-Euro­pa) i to kate­go­ri­er; dags­lys i byg­nin­ger og dags­lys­stu­di­er.

Pro­sjek­tet «Light for the Blind» er hoved­vin­ner i kate­go­ri­en dags­lys­stu­di­er. Bak pro­sjek­tet står stu­den­te­ne Jia­feng Li, Chen­lu Wang, Guid­ing Yao, Jiebei Yang, Lus­han Ao, Xia­oqi Chen og Jia­wen Li.

Alle vin­ner­pro­sjek­te­ne vis­te stor for­stå­el­se for hvor­dan dags­lys er vik­tig for arki­tek­tur. Stu­den­te­ne job­bet med alt fra ånde­lig­het til hvor­dan dags­lys kan gjø­res kon­kret for blin­de.

– Vi blir over­ras­ket hver gang, for­di stu­den­te­ne fak­tisk søker etter nye rela­sjo­ner med dags­lys gjen­nom nys­gjer­rig­het, eks­pe­ri­men­te­ring, modell­byg­ging og inno­va­sjon, sier Per Arnold Ander­sen, leder av Inter­na­tio­nal Velux Award.

Få 25% rabatt på all sol­skjerm­ing og insekts­nett i Veluxshop.no. Benytt rabatt­kode Maga17sin innen 31. mai 2017!

Bestill vårt nye printmagasin!

Velg maga­sin:

Del, , Google Plus, Pinterest,