Del, , Google Plus, Pinterest,

Print

Lysekronen på verket

Når du er lyskonsulent blir det helt naturlig å ha lamper og vinduer overalt i ditt eget hjem.

Alt inte­ri­ør hen­ger sam­men med lys! Det er ingen vits å kjø­pe en dyr sofa eller male i den nes­te far­ge hvis belys­nin­gen er feil. Da blir sofa­en lite inn­by­den­de og vegg­far­gen blir helt anner­le­des enn du så for deg, sier Siv Eli­sa­beth Munthe-Jacob­sen.

DET RUNDE VINDUET i stuen gjør like mue fpr fasaden som for inntrykket inne, og sørger for innslipp av dagslys uten å stjeke for mye plass. Formen blir som et kunstverk, noe beboerne understreker ved å henge kunst ved siden av. I vinduet henger Frisbi pendel fra Flos, mens stearinlys brukes i utstrakt grad for kosens skyld.
DET RUNDE VINDUET i stu­en gjør like mye for fasa­den som for inn­tryk­ket inne, og sør­ger for inn­slipp av dags­lys uten å stje­le for mye plass. For­men blir som et kunst­verk, noe beboer­ne under­stre­ker ved å hen­ge kunst ved siden av. I vin­du­et hen­ger Fris­bi pen­del fra Flos, mens stea­rin­lys bru­kes i utstrakt grad for kosens skyld.

Hun og man­nen Gun­nar bor i natur­skjøn­ne omgi­vel­ser omtrent ti minut­ters gan­ge fra Hauge­sund sen­trum, i en flott, fun­ki­s­in­spi­rert ene­bo­lig. Hun er utdan­net lys­råd­gi­ver og inte­ri­ør­kon­su­lent, og har to ufra­vi­ke­li­ge reg­ler:

– Sørg for å ha nok lys, og pass på blen­ding!

Når du får kvelds­sola i øyne­ne mens du ser Dags­revy­en, da har du et blen­dings­pro­blem. Blen­ding kan rett og slett øde­leg­ge gle­den ved ditt eget hjem.

– Får du ikke rett lys i rett mil­jø, så blir du mis­for­nøyd, sier Siv Eli­sa­beth.

Da bør du sjek­ke lam­per og lys­kil­der, og se på ditt til­fang av dags­lys. Som lyseks­pert er det ikke rart at Siv Eli­sa­beth har lam­per og vin­du­er over­alt i sitt eget hjem. Fun­kis-boli­gen har også tak­vin­du­er, selv om det har fla­te tak.

– Jeg må ha lys over­alt! Vin­du­ene for fla­te tak fra Velux er både fine og funk­sjo­nel­le, så da var de et selv­skre­vent valg. Det bes­te med tak­vin­du­er er at de gir mer lys ut fra stør­rel­sen enn fasade­vin­du­er gjør, pluss at de kan lyse opp ste­der der lys fra fasade­vin­du­er ikke slip­per til.

– I vår for­ri­ge bolig, som var en Sveit­ser­vil­la, had­de vi også Velux tak­vin­du­er. Jeg er så for­nøyd med tak­vin­du­er at det skal vi abso­lutt ha om vi byg­ger hus enda en gang.

Og det er slett ikke umu­lig. Siv Eli­sa­beth og Gun­nar har byg­get fle­re hus og hyt­ter opp igjen­nom. Men nå er alle bar­na voks­ne og har flyt­tet ut, så ekte­pa­ret har strengt tatt ikke behov for 233 kvad­rat­me­ter. Men godt er det like­vel.

– Det er fint å ha plass til alle seks barne­bar­na på en gang, så jeg er ikke så vel­dig opp­tatt av å flyt­te nå. Kan­skje en dag, men det er jo så fint her, sier Siv Eli­sa­beth.

12_fasade_1
FUNKISHUSET over tre eta­sjer er byg­get av Urban­hus etter eier­nes skis­ser. Det fla­te taket huser en stor ter­ras­se!

Bestill vårt nye printmagasin!

Velg maga­sin:

Del, , Google Plus, Pinterest,