Del, , Google Plus, Pinterest,

Print

Lys på mørke steder

Lys gjør virkelig underverker med både romfølelsen og velværen til de som oppholder seg der. Daglys er best, men alt lys er bedre enn mørke!

At dags­lys er best for men­nes­ke­ne er udis­ku­ta­belt. Sånn er det bare, og uten til­gang på dags­lys blir vi syke. Like­vel er det også udis­ku­ta­belt at fle­re bygg har dår­lig til­gang på nett­opp dags­lys. Tren­den innen arki­tek­tur er å byg­ge energi­ef­fek­tivt og kom­pakt, noe som fort betyr fær­re og mind­re vin­du­er.

Mind­re dags­lys innen­dørs gir oss noen valg. Enten kan vi set­te inn fle­re vin­du­er, eller vi må lære oss å bru­ke kuns­tig belys­ning på en god måte.

Kuns­tig lys kan ald­ri erstat­te dags­lys, blant annet for­di øyne­ne ikke fun­ge­rer opti­malt i kuns­tig lys. Mens solen på en som­mer­dag gir lys­styr­ke på opp mot 10 000 lux, gir ikke innen­dørs belys­ning mer enn 200 – 400 lux, iføl­ge søvn­fors­ke­re. Det er vans­ke­lig for oss å skil­le far­ger i kuns­tig lys, som til en viss grad kan bed­res med høy­ere lux og rik­tig farge­tem­pe­ra­tur, alt­så at lyset ikke er for gult eller for blått i for­hold til dags­lys.

EN LYSTUNNE kan lede dagslys i mørkerom der et vindu ikke får plass, eller av tekniske årsaker.
EN LYSTUNNEL kan lede dags­lys i mørke­rom der et vin­du ikke får plass, eller av tek­nis­ke årsa­ker.

Både hode­pine og trett­het er typis­ke sym­pto­mer på at vi opp­hol­der oss for len­ge i kuns­tig belys­ning. Vi pres­te­rer dår­li­ge­re, hus­ker dår­li­ge­re og gjes­per mer. Kon­klu­sjo­nen blir at der­som du har et mørkt rom eller hjør­ne så bør du bely­se det.

Aller best er om du kan få inn dags­lys ved å set­te inn fle­re eller stør­re vin­du­er. Har du ikke vegg­fla­ter til vin­du, kan du vur­de­re taket. Når alle alter­na­tiv er avvist, må du sør­ge for god, kuns­tig belys­ning. Økt til­gang på lys vil uan­sett spa­re synet ditt, påvir­ke din triv­sel og mini­me­re risi­ko for hode­pine.

Du må hel­ler ikke glem­me å ta deg en tur ut i sola!

Bestill vårt nye printmagasin!

Velg maga­sin:

Del, , Google Plus, Pinterest,