Del, , Google Plus, Pinterest,

Print

Lys oase på loftet

På Bislett i Oslo er et gammelt tørkeloft gjort om til en urban bolig. Loftlivet er ikke bare trendy, det er også smart for samfunnet.

TAKVINDUET ved sofakroken slipper inn både lys og varme. Innredningen er i en skandinavisk, lys stil. Bowl-bord fra Mater er kjøpt på Eske i Oslo.
TAKVINDUET ved sofa­kro­ken slip­per inn både lys og var­me. Inn­red­nin­gen er i en skan­di­na­visk, lys stil. Bowl-bord fra Mater er kjøpt på Eske i Oslo.

Dags­ly­set som strå­ler imot oss fra alle kan­ter er det førs­te som slår oss, når vi sti­ger inn i hjem­met på top­pen av en bygård fra 1800-tal­let på Bis­lett i Oslo. Det nes­te vi leg­ger mer­ke til, er utsik­ten til him­me­len.

– Så mye lys gjør det svært lyst­be­tont å bo på lof­tet. Jeg nyter livet både ute og inne, uten tan­ke på inn­syn fra nabo­er, for­tel­ler bebo­eren.

Det sto­re all­rom­met har tre sto­re tak­vin­du­er på den ene siden og et vin­du fra gulv til tak med skyve­dør ut til usje­nert ter­ras­se på and­re siden. Boli­gen er på 68 kvad­rat­me­ter og består av et stort all­rom med kjøk­ken, spise­stue og sofa­krok, pluss et sove­rom og bad.

For å trans­for­me­re det gam­le lof­tet om til bolig ble all inn­mat revet ut. Så ble det lagt ny iso­la­sjon, nytt tak og satt inn nye tak­vin­du­er. En tak­ter­ras­se på 11 kvad­rat­me­ter ble også prio­ri­tert å bru­ke plass på. Alt ble gjort med stor fag­lig pre­si­sjon, for å mini­me­re risi­ko for vann­ska­de eller unød­ven­di­ge repa­ra­sjo­ner sene­re.

Lei­lig­he­ten er iso­lert etter Tek 10-stan­dard, som betyr at strøm­reg­nin­gen blir lave­re enn lei­lig­he­te­ne i eta­sje­ne under, som har iso­la­sjon fra 1800-tal­let, den gang bygår­den var ny. Selv når grade­stok­ken viser 15 minus­gra­der der ute, er det lunt og varmt innen­dørs. Og det selv om stu­en kun har en panel­ovn, som står på 20 gra­der.

KNEVEGGEN under takvinduet på badet er smart utnyttet til en innebygget løsning for vaskemaskin og tørketrommel. På grunn av ekstra takhøyde under takvinduene, blir det plass til å jobbe med tøyvask. Også her er det solskjerming.
KNEVEGGEN under tak­vin­du­et på badet er smart utnyt­tet til en inne­byg­get løs­ning for vaske­ma­skin og tørke­trom­mel. På grunn av eks­tra tak­høy­de under tak­vin­du­ene, blir det plass til å job­be med tøy­vask. Også her er det sol­skjerm­ing.

– Å iso­le­re godt er vesent­lig for å få ned fyrings­ut­gif­te­ne. Det er smart både for pri­vat­øko­no­mi­en og for sam­funns- øko­no­mi­en, sier bebo­eren.

Som i alle loft­bo­li­ger er det stor for­skjell på tak­høy­den i midt­en av rom­met og langs kne­veg­ge­ne. Det kre­ver at man vel­ger smar­te løs­nin­ger for møb­le­ring og belys­ning. I all­rom­met gir en inne­byg­get list med led­lys i taket mye lys, uten å kre­ve sær­lig opp­merk­som­het.

Så len­ge solen skin­ner mang­ler ikke lei­lig­he­ten ver­ken lys eller var­me. Det kan fak­tisk bli i over­kant mye, slik at smar­te plis­sé­gar­di­ner må trek­kes ned over tak­vin­du­ene. På sove- rom­met er det også et raust tak­vin­du, utstyrt med en gar­din som gir både sol­skjerm­ing og som mørk­leg­ger full­sten­dig. Det­te er sær­lig prak­tisk om som­mer­en når man skal sove.

– Å bo midt i byen, i en moder­ne lei­lig­het med høy kom- fort, omgitt av lys og luft er selve bolig­drøm­men. Det tror jeg gjel­der for man­ge, sier bebo­eren.

Hun leg­ger til at med dagens man­gel på boli­ger i Oslo og and­re nors­ke byer, så er det smart å ombyg­ge gam­le loft til lyse og luf­ti­ge boli­ger.

Bestill vårt nye printmagasin!

Velg maga­sin:

Del, , Google Plus, Pinterest,