Del, , Google Plus, Pinterest,

Print

Lyse utsikter fra loftet

Den luftige romfølelsen, utsikten og alt lyset som slipper inn gjennom takvinduene — Jorunn og Ole har aldri angret på at de byttet ut hus og hage med leilighet.

Niklas Hart

– Tak­høy­den og tak­vin­du­ene gjør så mye. Med alle vin­du­ene i skrå­ta­ket er det nes­ten som å ha male­ri­er på veg­ge­ne, sier Jorunn.

Skrå­ta­ke­ne har VELUX tak­vin­du­er på beg­ge sider. Sam­men med fle­re meter tak­høy­de og utgang med sto­re vin­du­er til to ter­ras­ser, frem­står lei­lig­he­ten eks­tra luf­tig og lys. 

Tak­vin­du­er er flott både i dags­lys og i kvelds­mør­ket

– Det er fint når reg­net trom­mer på tak­vin­du­ene, men det er aller best å kik­ke ut på klar­væ­ret, mener Jorunn. Fra lofts­lei­lig­he­ten på Hol­tet, høyt over Oslo­gry­ta, har hun og ekte­man­nen Ole nyde­lig utsikt utover hoved­sta­den og Oslo­fjor­den.

– Tak­vin­du­er er flott både i dags­lys og i kvelds­mør­ket når lyse­ne blir tent, sier Jorunn.

LES OGSÅ: Råloft ble en lek­ker lofts­lei­lig­het

Artik­ke­len fort­set­ter etter bil­det.

Loftsleilighet Nordstrand Velux takvinduer
SORT MOT HVITT: Kjøk­ken­inn­red­nin­gen er hel­sort, inklu­dert fli­ser og tape­tet som er en for­len­gel­se av kjøk­ken­kro­ken. (Foto: Niklas Hart)

Fra hus til leilighet

Hun og man­nen Ole solg­te huset sitt i nabo­la­get for ca. to år siden og flyt­tet inn i en lei­lig­het rett ved. Men alle­re­de etter ett år i lei­lig­het duk­ket selve drøm­me­bo­li­gen opp: En ny lofts­lei­lig­het i et bolig­pro­sjekt på Nord­strand i Oslo.

Den roms­li­ge lei­lig­he­ten er selv­føl­ge­lig mind­re enn huset de tid­li­ge­re had­de, men er midt i blin­ken for Jorunn og Ole der de er i livet sitt nå.

– Vi vil­le ha det mer prak­tisk og lett­vint. Jeg sav­ner hagen litt inn­imel­lom, men alt til sin tid, sier Jorunn og smi­ler for­nøyd.

Luftig og lyst

Tak­vin­du­er var en ny ting for Jorunn og man­nen.

– Jeg lur­te litt hvor­dan det skul­le bli med så man­ge vin­du­er uten gar­di­ne­ne som jeg var vant med, men nå sav­ner jeg dem ikke, sier Jorunn.

Med sto­re fla­ter og god høy­de under taket, var hun litt bekym­ret for at det skul­le bli mye gjen­klang i lei­lig­he­ten, men det­te har ikke blitt noe pro­blem. Møb­ler, tep­per på gul­vet og bil­der på veg­ge­ne, vir­ker lyd­dem­pen­de. I til­legg har en peis midt i lei­lig­he­tens sto­re rom med kjøk­ken, spise­stue og stue, blitt en fin rom­de­ler.

Mange takvinduer

For­uten entre­en og vaskerommet/gjestebadet, har alle rom tak­vin­du­er fra VELUX.

I stu­en er vin­du­ene over den kose­li­ge sofa­kro­ken og ett av sove­roms­vin­du­ene, elekt­ris­ke. VELUX Inte­gra tak­vin­du­er har en vegg­bry­ter som gjør det enkelt å betje­ne vin­du­ene uan­sett hvor høyt oppe på taket de befin­ner seg.

I lofts­lei­lig­he­ter kan det bli varmt som­mers­tid, men mulig­he­ten for gjen­nom­luf­ting er super med tak­vin­du­er. Skul­le det bli uvær om nat­ten, vil regn­sen­so­rer i VELUX Inte­gra tak­vin­du­ene sør­ge for at vin­du­ene luk­kes. Luft­klaf­fer for­blir åpne og sør­ger for frisk luft inn i lei­lig­he­ten.

LES MER: All­tid god inne­luft

Regulerer inneklimaet

Jorunn og Ole har nylig opp­gra­dert sine VELUX Inte­gra tak­vin­du­er med VELUX Acti­ve inne­klima­kon­troll. Med en app kan vin­du­ene fjern­sty­res, eller åpnes og luk­kes etter hva slags vær som er meldt. Tiden da beboer­ne kom hjem til en lei­lig­het med stinn, varm og fuk­tig luft, er defi­ni­tivt over.

– Vi liker å rei­se bort i hel­ge­ne. Da er det prak­tisk at vi enkelt kan åpne og luk­ke vin­du­ene og luf­te lei­lig­he­ten fra der vi er – kun ved hjelp av sen­so­re­ne i vin­du­ene og en app, sier Jorunn.

Vi vil­le ha det mer prak­tisk og lett­vint.

Føle­re over­vå­ker både luft­fuk­tig­het, tem­pe­ra­tur og hvor mye CO2 det er i rom­met ved for eksem­pel mat­la­ging. Gar­di­ne­ne kan stil­les inn slik at de for eksem­pel åpnes og slip­per inn lys om mor­ge­nen. Og blir det for fuk­tig på badet etter at alle har dusjet om mor­ge­nen, vil VELUX Inte­gra tak­vin­du­er med Acti­ve inne­klima­kon­troll, auto­ma­tisk åpne for ven­ti­la­sjon.

I til­legg kan du luk­ke alle tak­vin­du­ene i hjem­met ved hjelp av én bry­ter, og vin­du­ene kan stil­les inn slik at utven­dig sol­skjerm­ing åpnes og luk­kes etter vær­mel­din­gen.

LES OGSÅ: Ver­di­en av dags­lys

Artik­ke­len fort­set­ter etter bil­det.

Loftsleilighet Nordstrand Velux takvinduer
På sove­rom­me­ne har tak­vin­du­ene fra VELUX påmon­ter­te blen­dings­gar­di­ner som sten­ger alt lys ute når det er senge­tid. (FOTO: Niklas Hart)

Praktiske spesialgardiner

I lofts­lei­lig­he­ten er det ikke pro­ble­mer med inn­syn, men med alt lyset og var­men fra solen trengs gar­di­ner på tak­vin­du­ene. Uli­ke type­ne gar­di­ner dek­ker for­skjel­li­ge behov — alt etter hva rom­me­ne bru­kes til.

Den kose­li­ge sofa­kro­ken lig­ger under det sør­vend­te skrå­ta­ket og har 6 tak­vin­du­er, alle med mon­tert Scre­en. Det­te er en trans­pa­rent duk som beskyt­ter mot var­men uten at det går utover utsik­ten.

På sove­rom­me­ne har tak­vin­du­ene blen­dings­gar­di­ner som mørk­leg­ger helt. Og på res­ten av vin­du­ene har Jorunn og Ole mon­tert plis­sé­gar­di­ner som dem­per og myk­gjør dags­ly­set.

– Det var super­en­kelt å kjø­pe og mon­te­re VELUX sol­skjerm­ing og blen­dings­gar­di­ner på tak­vin­du­ene selv, for­tel­ler Jorunn.

LES OGSÅ: Gode tips! Tak­vin­du­er til sove­rom­met

Personlig med stil

– Vi kjøp­te lei­lig­he­ten helt ny, men vi vil­le set­te vår per­son­li­ge stil og har gjort om noe. Jeg liker at det er moder­ne, men det må også være hjem­me­ko­se­lig, sier hun.

Mye av inte­ri­ø­ret i lei­lig­he­ten er i mør­ke nyan­ser som sort og grått. I og med at de sto­re skrå­ta­ke­ne er hvi­te, har ekte­pa­ret valgt å ha noen kon­tras­ter, som sorte fli­ser over kjøk­ken­ben­ken.

I ste­det for å gå for bare hvi­te veg­ger mot det sorte inte­ri­ø­ret på kjøk­ke­net, ble veg­gen som er en for­len­gel­se av kjøk­ke­net, tape­t­sert sort.

– Jeg synes det ble en spen­nen­de kon­trast, sier Jorunn.

Det lek­re badet er utstyrt med sorte fli­ser på gulv, veg­ger, i den dob­le dusj­ni­sjen og rundt det inne­byg­de bade­ka­ret. Men rom­met frem­står ikke mørkt, mye på grunn av skrå­ta­ket over bade­ka­ret hvor lyset strøm­mer inn gjen­nom to tak­vin­du­er.

På sove­rom­met er veg­ge­ne malt mørke­grå.

– Det er let­te­re å våge seg med mør­ke far­ger og sort når det er så høyt under taket og mye lys slip­per inn, sier Jorunn.

Artik­ke­len fort­set­ter etter bil­det.

Loftsleilighet Nordstrand Velux takvinduer
Fra bade­ka­ret kan man nyte dags­ly­set eller natte­him­me­len gjen­nom tak­vin­du­et fra VELUX, uten at noen kan se inn. (FOTO: Niklas Hart)

Gjenbruk av møbler

Man­ge kjø­per nye møb­ler når de skif­ter bosted. Jorunn og Ole har ikke kjøpt noe nytt, men kun brukt møb­ler og annet inte­ri­ør de had­de fra før av. Jorunn er inter­es­sert i inte­ri­ør og liker å mik­se uli­ke sti­ler, nytt og gam­melt og få det til å fun­ge­re sam­men.

– Jeg liker at hjem­met vårt har en iden­ti­tet og ikke ser ut som en møbel­ka­ta­log. Der­for har jeg ele­men­ter som bry­ter med det litt stren­ge sorte og hvi­te og gir lei­lig­he­ten et per­son­lig preg, for­tel­ler hun.

En petro­le­ums­blå puff i stua, er en fin kon­trast, og i kjøk­ken­kro­ken står en ny kaffe­ma­skin i godt sel­skap av en gam­mel kaffe­kvern. Spise­stubor­det i gam­mel look står fint sam­men med  spise­s­tusto­le­ne i plexi­glass.

– Fle­re ven­ner av meg maler. Og jeg har lagd noen bil­der selv også. Det blir eks­tra per­son­lig når noen du kjen­ner har malt blikk­fan­get i stu­en, mener Jorunn.

LES MER: Drøm­me­bo­lig med flatt tak

Del, , Google Plus, Pinterest,