Del, , Google Plus, Pinterest,

Print

Livet på toppen

Øverst i en gammel bygård i Drammen holder Ann-Kristin, Henrik og sønnen Embrigth til. Det som i dag er en strøken loftsleilighet, var opprinnelig et råloft som måtte pusses opp fra bunnen.

Før de kom så langt, måt­te eier­ne gjen­nom en lang og tøff pro­sess med å få omre­gu­lert lof­tet fra nærings­ei­en­dom til beboe­lig enhet. Men skam den som gir seg, og det løs­te seg til slutt.

Verneverdig bygg

Det gjor­de også utford­rin­ge­ne som føl­ger med når et verne­ver­dig bygg skal reno­ver­es. – De hen­syn som måt­te tas på grunn av byg­gets høye verne­klas­se sat­te en del førin­ger for pro­sjek­tet vårt, sier Hen­rik Lar­sen, som hel­dig­vis har erfa­ring med den­ne typen pro­ses­ser gjen­nom job­ben som part­ner og pro­sjekt­di­rek­tør i entre­pre­nør­sel­ska­pet Blen­der­grup­pen.

Stu­en lig­ger vegg i vegg med kjøk­ke­net. Den åpne løs­nin­gen gjør at rom­me­ne glir over i hver­and­re. Ori­gi­nal­bjel­ker og den gam­le mur­veg­gen gir lei­lig­he­ten en her­lig pati­na.

– Vin­du­ene som ven­der mot vei­en måt­te føres opp på sam­me plass som vin­du­ene ned­over i byg­get. Sam­men med VELUX Nor­ge har vår arki­tekt brukt mye tid på å få en opti­mal løs­ning på vin­du­enes plas­se­ring. Der­et­ter har vi job­bet med å plas­se­re de uli­ke rom­me­ne i lei­lig­he­ten slik at vi kun­ne utnyt­te dags­ly­set på best mulig måte.

Kjøk­ke­net er spe­sial­teg­net av Hen­rik og Ann-Kris­tin, og laget i Polen. Kjøle­skuf­fer er inte­grert i kjøkke­nøya.

Plassering av vegger

Paret har job­bet mye for at de uli­ke dele­ne av den 130 kvm sto­re boli­gen skul­le hen­ge sam­men. – Det var vik­tig å få en følel­se av åpen­het mel­lom de uli­ke fel­les­rom­me­ne. Veg­ge­nes plas­se­ring er gjort på bak­grunn av det­te. For eksem­pel er kjøk­ken­veg­gen satt opp skrått for å sam­sva­re med den syn­li­ge bærin­gen bak lounge-områ­det, for­tel­ler han. Det var også vik­tig å kun­ne stå på kjøk­ke­net og kun­ne snak­ke med de som opp­hol­der seg ved spise­bor­det i det run­de kup­pel­rom­met.

Vi har gjennomgående valgt høy stan­dard på mate­ria­ler

Perfekt for besøk

Da alle de struk­tu­rel­le utford­rin­ge­ne var løst, begyn­te nes­te fase av oppus­sin­gen. Å inn­re­de byr all­tid på man­ge mulig­he­ter og risi­ko for å vel­ge feil, men Hen­rik og Ann-Kris­tin er for­nøyd med hvor­dan hjem­met deres er blitt. – Vi har gjennomgående valgt høy stan­dard på mate­ria­ler, med blant annet en 50 mm tykk benke­pla­te i Car­re­ra-mar­mor på kjøk­ke­net, sier Hen­rik. Sti­len er ele­gant, men sam­ti­dig litt røff, med en blan­ding av møb­ler fra nors­ke Ygg & Lyng og dans­ke Gubi.

På badet er det mar­mor­fli­ser både på gulv og veg­ger. Å plas­se­re bade­ka­ret et styk­ke ut fra veg­gen er et tips for å under­stre­ke følel­sen av et stort bade­rom.

– Lei­lig­he­ten er per­fekt for besøk og sel­skap. På sol­fyl­te dager åpner vi ter­rasse­dø­ren og trek­ker lounge-møb­le­ne ut på ter­ras­sen.

I til­legg til å kun­ne bo i en lei­lig­het som er skred­der­sydd til sin fami­lie, frem­he­ver Hen­rik mulig­he­ten til å bo så sen­tralt i Dram­men. – Det er et fint sted å bo med uli­ke res­tau­ran­ter i førs­te eta­sje av gården. Her kan vi ta del i byli­vet hvis vi øns­ker det, men kan også trek­ke oss til­ba­ke til lei­lig­he­ten der vi ikke for­styr­res av å bo midt i byen.

Del, , Google Plus, Pinterest,