Del, , Google Plus, Pinterest,

Print

Livet på loftet

Med dobbel rad av takvinduer mangler det ikke dagslys i leiligheten på toppen av Skillebekk.

– Når vi åpner døre­ne helt er det som å være på ter­ras­sen også når vi sit­ter i sje­se­lon­ge­ne, sier Tes­san.

– Det kan bli varmt her, men med auto­ma­tisk vin­dus­sty­ring er det­te ikke et pro­blem. Ett trykk på kna­ppen og alle vin­du­ene er åpne, og var­men er borte på sekun­der.

Hvert enes­te vin­du her har sin spe­si­el­le utsikt, jeg blir ald­ri lei av å se på byen her oppe fra, sier Tes­san Badin. Hun bor med sin mann Hen­rik Badin og hans to ten­årings­døt­re i en lofts­lei­lig­het på Skille­bekk i Oslo. Fra sjet­te eta­sje lig­ger lei­lig­he­ten høyt nok til å unn­gå inn­syn og sam­ti­dig få mak­si­malt ut av utsik­ten til Oslo­fjor­den og byens tak, gjen­nom ett av lei­lig­he­tens 15 tak­vin­du­er.

Det er vir­ke­lig livet på top­pen. – Jeg løper opp trap­pe­ne for å få tre­ning, men når jeg hand­ler er jeg vir­ke­lig glad for at de har satt inn heis her, ler Tes­san, og kon­klu­de­rer: – Vi tri­ves jätte­godt her!

I lei­lig­he­ten på top­pen av Skille­bekk i Oslo er tak­høy­den utnyt­tet til ei dob­bel rad med tak­vin­du­er og et lite gal­le­ri

Tes­san er fra Sve­ri­ge og rei­ser fort­satt regel­mes­sig til Kungs­backa for å besø­ke sine døt­re og barne­bar­na. Men det er lei­lig­he­ten i Oslo som er hjem­me. – Her kom­mer vi nok til å bli, leg­ger hun for­nøyd til. Og det var ikke gitt, etter­som lei­lig­hetskjø­pet skjed­de på impuls. Hen­rik og Tes­san gikk søn­dags­tur da de så vis­nings­skil­tet. De stakk inn­om av ren nys­gjer­rig­het; etter­som de skul­le rei­se til Mia­mi dagen etter var det ikke aktu­elt å kjø­pe. Men de falt full­sten­dig og kjøp­te lei­lig­he­ten fra fly­plas­sen.

Takvinduer
Et gam­melt natt­bord er blant de få møb­le­ne som ikke er nye og kjøpt spe­si­elt for å pas­se til plas­sen på lof­tet. Det til­fø­rer his­to­rie og sær­preg.

– Vi had­de vært på utkikk etter en mer pas­sen­de lei­lig­het en stund, men vi had­de det jo ikke tra­velt, og akku­rat på det­te tids­punk­tet had­de vi egent­lig mye annet å ten­ke på. Men når sjan­sen byr seg, må man bare slå til, sier Tes­san. De solg­te sin gam­le lei­lig­het og alt inte­ri­ør, for­di en lofts­lei­lig­het har sine spe­si­el­le behov. Både med tan­ke på plass­ut­nyt­tel­se, men også med tan­ke på stil. Her er alt nytt og ren­lin­jet, der­for øns­ket de en stil på inte­ri­ø­ret som står til. De har kjøpt det aller mes­te på Slett­voll, som både er stil­rent og klas­sisk.

Lofts­lei­lig­he­ten har bevart alle sær­preg!

– Vi var usik­re på hvor­dan sofa­kro­ken skul­le bli, etter­som det er bratt under taket, men når møb­le­ne kom ser vi at det er mer plass her enn vi først trod­de, sier Tes­san.

Hele lei­lig­he­ten er på 214 kvad­rat­me­ter, med tre sove­rom, to bad, gan­gen og all­rom­met, pluss ter­ras­sen. 15 vin­du­er sty­res elekt­risk, og luk­kes auto­ma­tisk ved ned­bør.


Bestill vårt nye printmagasin!

Velg maga­sin:

Del, , Google Plus, Pinterest,