Del, , Google Plus, Pinterest,

Livet i glasshus

Med kanskje Norges mest utstrakte bruk av takvinduer nyter familien Græsvik solen morgen, middag og kveld fra nærmest hvor som helst i leiligheten.

Det er ikke bare på sol­skinns­da­ger at fami­li­en Græsvik har gle­de av sin lyse bolig.

– Skift­nin­ge­ne i været og hvor­dan de uli­ke vær­forholdene påvir­ker stem­nin­gen i lei­lig­he­ten gir oss mye gle­de, sier Nina Græsvik.

PÅ MESSANINEN er det blitt plass til en liten kontorkrok. Gelender i glass gjør messaninen mer integrert i underetasjen, og understreker den åpne løsningen. FOTO: Inger Mette Melling Korstveit
MESSANINEN er det blitt plass til en liten kon­tor­krok. Gelen­der i glass gjør mes­sa­ni­nen mer inte­grert i under­eta­sjen, og under­stre­ker den åpne løs­nin­gen. FOTO: Inger Met­te Mel­ling Kors­tveit

Takvinduer overalt

Hun, man­nen Knut og deres to tenn­årings­døt­re Thea og Karo­li­ne bor i en stor lei­lig­het på Nord­strand i Oslo. Deres lei­lig­het utgjør de to øvers­te eta­sje­ne i en lav bolig­blokk, og er på 200 kvad­rat­me­ter. Man kom­mer inn i lei­lig­he­ten i fjer­de eta­sje, til en entré med en stor walk in gar­de­ro­be.

Der­fra går man inn i en stor stue med to sitte­grup­per, en ved pei­sen, hvor det også er utgang til ter­ras­se. Spise­stue og kjøk­ken i del­vis åpen løs­ning, to sove­rom og to bad lig­ger også i hoved­eta­sjen.

And­re eta­sje, med TV-stue, kon­tor­krok, ett sove­rom og bad, er som en utvi­det mes­sa­nin. Det med­fører at hoved­stu­en får eks­tra stor tak­høy­de, og et tak som nes­ten ute­luk­ken­de består av vin­du­er.

– Jeg tror vi kan skil­te med lan­dets mest utstrak­te bruk av tak­vin­du­er, sier Nina for­nøyd.

I stu­ens midterts­te tak­felt har de to rek­ker med fem tak­vinduer og en rek­ke vegg­vin­du­er rett under i sam­me størrel­se. Effek­ten er som å være i et driv­hus.

– Man­ge lurer på om det er som å bo i et driv­hus også, med over­opp­he­ting og sol­ska­der på alt vi har av møb­ler. Slik er det hel­dig­vis ikke, sier Nina.

LOFTSTUEN var opprinnelig tenkt som en åpen del av mesaninen, men familien Græsvik hadde behov for en avstengt tv-stue for tenåringene.
LOFTSTUEN var opp­rin­ne­lig tenkt som en åpen del av mesa­ni­nen, men fami­li­en Græsvik had­de behov for en avstengt tv-stue for ten­årin­ge­ne.

Utstyrt med automatisk solskjerming

Fami­li­en har inn­s­tal­lert varme­pum­pe med air­con­dition, som er i bruk på årets var­mes­te dager. Men som regel hol­des tem­pe­ra­tu­ren jevn nett­opp ved hjelp av vin­du­ene, som slip­per inn mas­se natur­lig var­me fra solen, og mas­se frisk luft. Skul­le det bli for mye var­me, er samt­li­ge vin­du­er er utstyrt med auto­ma­tisk sol­av­skjerm­ing.

Siden vin­du­ene hen­ger så høyt, er åpne og lukke­funk­sjo­ne­ne fjern­styr­te, og fami­li­en har valgt kom­fort­glass, som har u‑filter og tar den ver­ste var­men og et belegg som for­enk­ler ren­gjø­ring ved at uv-strå­ler og regn løser opp smuss.

De størs­te vindu­ene har også regn­sen­sor med auto­ma­tisk lukke­funk­sjon, slik at fami­len unn­går vann­ska­der der­som de glem­mer å luk­ke vinduene.For sik­ker­hets skyld har de valgt å leg­ge fli­ser i polert kalk­stein på gul­vet under det sto­re vindus­feltet, der­som noe skul­le svik­te og regn like­vel kom­mer inn. Res­ten av lei­lig­he­ten har gulv i matt­lak­kert hel­tre av eik.

Fargene dominerer leiligheten

Fami­li­en Græsvik har fått hjelp av inte­ri­ør­ar­ki­tekt Ann Kris­tin Jacobs til å vel­ge farge­ska­la og møb­ler som kan fyl­le den sto­re lei­lig­he­ten på en pen og prak­tisk måte. Fa­milien flyt­tet inn i lei­lig­he­ten da den var helt ny, og for­lot en gam­melt vil­la med nos­tal­gisk his­to­rie i veg­ge­ne.

– Jeg var spent på om vi vil­le tri­ves i en så moder­ne lei­lig­het, men all tvil for­svant som dugg for solen i det­te lyset, sier Nina.

De øns­ket natur­lig nok å bru­ke det de had­de av møb­ler fra før, men var nødt til å kjø­pe noen nye ting til nye plas­ser og plan­løs­nin­ger. Dess­uten had­de inte­ri­ør­ar­ki­tek­ten noen nye tan­ker om farge­valg.

– Ann Kris­tin ba meg vel­ge en far­ge som kun­ne være gjen­nom­gå­en­de i til­legg til alt det lyse, bei­ge og nøy­tra­le vi eide fra før. Hun synes det var vik­tig at det ikke ble for mono­tont. Vi valg­te blått både for­di vi liker far­gen, men også for­di på den måten hen­ger inte­ri­ø­ret sam­men med den blå him­me­len som domi­ne­rer lei­lig­he­ten.

KOMFORTABLE lenestoler fra Palma interiør står nederst i stuen, ved gasspeisen fra Romerike Peis og Varme. Takvinduene har solfilter fra Velux, mens terrassevinduene har solfilter fra Consol.
KOMFORTABLE lene­sto­ler fra Pal­ma inte­ri­ør står nederst i stu­en, ved gasspei­sen fra Rome­ri­ke Peis og Var­me. Tak­vin­du­ene har sol­fil­ter fra Velux, mens ter­rasse­vin­du­ene har sol­fil­ter fra Con­sol.

Bestill vårt nye printmagasin!

Velg maga­sin:

Del, , Google Plus, Pinterest,