Del, , Google Plus, Pinterest,

Kveldskos

Når solen kryper fra terrassen og over taket er Cabrio-kroken god å ha. Der sitter vi til vi legger oss, sier Eva Sissel Torsvik.

Det er et kjent sce­na­rio: Bar­na vokser ut av huset, og fra å ha full kalen­der, folk over­alt og en Sisy­­fos-haug med skit­ten­tøy, så står man igjen med mas­se ubrukt plass og tid.

KJØKKENET fra HTH utnytter plassen i loftsleiligheten til det maksimale. Et ekstra høyt takvindu utnytter takhøyden, og gir utsikt og dagslys. Hunden Frøya har også vent seg til det nye hjemmet, og venter tålmodig på en tur opp Stoltzekleiven. FOTO: Tove Lise Mossestad
KJØKKENET fra HTH utnyt­ter plas­sen i lofts­lei­lig­he­ten til det mak­si­ma­le. Et eks­tra høyt tak­vin­du utnyt­ter tak­høy­den, og gir utsikt og dags­lys. FOTO: Tove Lise Mosse­stad

– Vi had­de et kjempe­stort hus, som med to barn ute av redet og en mann som job­ber i Nord­sjø­en, ble over­dre­vent mye ved­li­ke­hold både inne og ute, sier Eva Sis­sel Tors­vik.

Der­for bestem­te hun og man­nen Bjørn Rek­nes seg for å sel­ge det gam­le, ærver­di­ge huset fra 1890 på Kal­fa­ret, et av Ber­gens bes­te strøk. De gikk på leting etter en bolig som var enk­le­re for Eva Sis­sel å hånd­te­re mens hun er ale­ne, men som like­vel har plass til hele fami­li­en i høy­ti­der og ferier.

– Det ble for bru­talt å ta fra bar­na barn­doms­hjem­met uten å kun­ne til­by dem egne rom i vårt nye hjem, så det var et must.

Et helt nytt boareal

Eva Sis­sel og Bjørn så etter noe nytt, med helt and­re utford­rin­ger enn deres gam­le bolig, som had­de stuk­ka­tur, lis­ter og stor hage. Nå har de redu­sert boarea­let fra 400 til 150 kvad­rat­me­ter, stuk­ka­tu­ren er byt­tet med moder­ne arki­tek­tur og hagen er byt­tet med tak­ter­ras­se.

– Jeg sav­ner ver­ken stuk­ka­tu­ren eller gulv­vas­ken, men jeg sav­ner hagen. Jeg må se å få plan­tet fle­re kas­ser og kruk­ker her, sier Eva Sis­sel, og ser utover ter­ras­sen sin. Den er syd­øst­vendt, har både spise­plass og sol­seng, utsikt til fjord og fjell, og sol til åtte om kvel­den. Da smy­ger solen seg over hus­ta­ket, og tref­fer Cabrio-vin­du­ene på vest­si­den.

BADET er familiens favorittrom. – Vi ba om å få satt inn de fire takvinduene fordi det er null innsyn, men et vakkert utsyn til stjernene fra badekaret, sier Eva Sissel.
BADET er fami­li­ens favo­ritt­rom. – Vi ba om å få satt inn de fire tak­vin­du­ene for­di det er null inn­syn, men et vak­kert utsyn til stjer­ne­ne fra bade­ka­ret.

– Vi had­de egent­lig tenkt å ha en bal­kong på den siden også, for å utnyt­te kvelds­so­len, men utbyg­ger fore­slo dis­se vin­du­ene, som gir oss en slags bal­kong uten å stje­le noe av area­let inne. Vin­du­ene gir både mas­se lys og god rom­fø­lel­se med byens tak inn her. Jeg er så glad i utsik­ten til de gam­le ber­gens­hu­se­ne, sier Eva Sis­sel.

Lyser opp med store vinduer

Hun kal­ler kro­ken for Cabrio-hjør­net etter den karak­te­ris­tis­ke takal­ta­nen fra Velux. De fun­ge­rer godt til utluf­ting, men det ide­el­le vil­le vært Velux Inte­gra-tak­vin­du­er som luk­kes auto­ma­tisk ved ned­bør.

Med 29 vin­du­er totalt, hvor­av 26 er tak­vin­du­er, så er vin­dus­puss den størs­te utford­rin­gen med parets nye bolig.

– Vi bru­ker en elekt­risk nal og en blan­ding av zalo og eddik. Jeg vas­ker og han drar, det går helt greit, sier Eva Sis­sel, som like­vel inn­røm­mer at det blir ikke sær­lig ofte.

– Vi har vas­ket vin­du­ene bare to gan­ger på det året vi har bodd her. Men det hol­der len­ge.

Eva Sis­sel og Bjørn falt for belig­gen­he­ten rett ved Byfjor­den i Sand­vi­ken, samt at lei­lig­he­ten har alt på ett plan. De kom over pro­sjek­tet så tid­lig, at de fikk stor inn­fly­tel­se på ut-for­min­gen, sær­lig av badet og kjøk­ke­net, der de ba om fle­re vin­du­er.

Kunne ikke hatt det bedre

– Jeg insis­ter­te også på van­lig eik i gul­vet, mens utbyg­ger vil­le leg­ge hvit­la­sert eik. Med den­ne tak­høy­den had­de jeg be­hov for å “løf­te” gul­vet litt og til­fø­re var­me. Vi had­de hel­ler ikke klart oss uten pei­sen.

STUEN har både åpenhet og fine soner samtidig. I ene enden er kjøkken og spisebord, i andre enden er tv-stue, adskilt av en stor peis.
STUEN har både åpen­het og fine soner sam­ti­dig. I ene enden er kjøk­ken og spise­bord, i and­re enden er tv-stue, adskilt av en stor peis.

Selv om så man­ge vin­du­er sør­ger for godt med lys, luft og var­me til lei­lig­he­ten, kan varme­re­gu­le­ring være en utford­ring.

– Det er vann­bå­ren var­me fra sjø­en til radia­to­rer i alle rom, men i vin­ter fun­ger­te det ikke, så da var både vin­du­ene og pei­sen god å ha.

Til syv­en­de og sist er Lyst­huset i Ber­gen et godt sted å bo, synes Eva Sis­sel:

– Vi har kjek­ke nabo­er og jeg kan lett gå til jobb og inn til sen­trum, og når jeg skal på tur, er Stolt­ze­klei­ven rett her. Jeg kun­ne ikke hatt det bed­re.

Bestill vårt nye printmagasin!

Velg maga­sin:

Del, , Google Plus, Pinterest,