Del, , Google Plus, Pinterest,

Print

Kjøkken med lys og luft

Hos Annette Velle brukes kjøkkenet til både lekselesing, sosialt samvær og, selvfølgelig, matlaging og felles middager.

Hva gjør kjøk­ke­net til et godt sted å være?
Kjøk­ke­net er hjer­tet i hjem­met vårt, og det natur­li­ge sam­lings­punk­tet i hver­da­ge­ne, hel­ge­ne, sel­ska­pe­ne og når vi får besøk av ven­ner og fami­lie. Det er her alt star­ter!

▲ Den loka­le pro­du­sen­ten Ham­ran står for kjøk­ke­net, inklu­dert bord og skjenk, mens vin­skap og and­re hvi­te­va­rer er fra Mie­le.

Hvil­ke dag­li­ge ruti­ner på kjøk­ke­net for­gyl­ler hver­da­gen din?
Vi verd­set­ter fel­les mål­ti­der rundt bor­det, men med tre barn mel­lom 5 og 8 år, er akti­vi­tets­ni­vå­et høyt. Av sam­me grunn blir det­te rom­met ikke bare et kjøk­ken, men et fler­bruks­rom. Etter­mid­da­ge­ne består av mat­la­ging, lek­ser samt spill og hyg­ge.

Hva gjør tak­vin­du­ene med stem­nin­gen?
I det­te rom­met med tak­høy­de på over 5 meter er det to VELUX tak­vin­du­er som lar dags­ly­set flom­me fritt inn. De ska­per en åpen, luf­tig og roms­lig følel­se som inn­byr til hyg­ge­li­ge stun­der sam­men – men også i ensom majes­tet i Egget med kaffe­kop­pen i hån­den.

▲ Den iko­nis­ke
lam­pen Kong­len fra Louis Poul­sen hen­ger som et smyk­ke fra taket, og i hjør­net står Egget
fra Fritz Han­sen.

Hva er du mest for­nøyd med på kjøk­ke­net ditt?
Av prak­tis­ke ting må jeg nev­ne hvi­te­va­rer. Vi har to opp­vask­ma­ski­ner (bru­ker beg­ge like mye – både til hver­dag og fest) og to kom­fy­rer. Per­fekt for sto­re mid­da­ger! Vi har også kjøle­skap med 90 cm bred­de, og i til­legg to kjøle­skuf­fer for fro­kost og drik­ke.

Set­ter også stor pris på gode, gjen­nom­tenk­te lag­rings­mu­lig­he­ter samt god benke­plass. Med mar­mor­fli­ser på gul­vet og god tak­høy­de, valg­te vi eike-spile­him­ling og sort øy for en lun, beha­ge­lig atmo­sfæ­re.

I til­legg har vi tatt inn stue­fø­lel­sen med skjenk, kunst og peis.

Hva inspi­re­rer deg for tiden?
Jeg lar meg lett inspi­re­re – og els­ker å bli inspi­rert. På rei­ser, i maga­si­ner og de man­ge IG-kon­to­ene jeg føl­ger.

Hva er det sis­te pro­duk­tet du har kjøpt til kjøk­ke­net?

Egget fra Fritz Han­sen er det sis­te, etter­leng­te­de, inte­ri­ør-kjø­pet.

Del, , Google Plus, Pinterest,