Del, , Google Plus, Pinterest,

Himmelen til tak

Et mørkt og trangt loft sto ubrukt, mens to voksne og fire barn trengte boltreplass. En oppussing senere – og huset er ikke til å kjenne igjen!

Fami­li­en Solen­steen Strand består av mam­ma Ann Sirén, pap­pa Tor Egil og de fire bar­na Maria, Kris­tin, Ama­lie og Erik. De bor i Hafrs­fjord, Stav­an­ger, i en prisbeløn­net bolig fra 1983, teg­net av arki­tek­te­ne Knut og Inge­borg Hoem.

Verdifull endring

Et boare­al på 156 kvad­rat­me­ter i en prak­tisk og godt utnyt­tet bolig var i utgangs­punk­tet nok for fami­li­en på seks, men lof­tet var et pro­blem. Det var mørkt og vir­ket trangt. Det ene tak­vin­du­et som var der, var punk­tert slik at fami­li­en hel­ler ikke våget åpne det.

– Vi had­de vur­dert fle­re løs­nin­ger, der­iblant å byg­ge inn veran­da­en eller å byg­ge en ark på ene lang­veg­gen. Beg­ge mulig­he­te­ne ble for­kas­tet på grunn av pris, sier Ann Sirén.

Red­nin­gen ble en kon­kur­ran­se i Bonytt, der de kun­ne vin­ne et drøm­me­loft fra Velux. Gle­den var stor da de ble pluk­ket ut som vin­ne­re.

Arki­tekt­kon­to­ret IHT ble hen­tet inn for å se gode løs­nin­ger for lof­tet, som ikke vil­le øde­leg­ge husets eksister­ende ver­di­er. De la vekt på å få inn mas­se lys og sam­ti­dig gi utsikt til fjord­en like ved.

TRAPPEN er nå lys og slett ikke skummel lenger, synes Kristin (med katten Ronja), Amalie og Erik.
TRAPPEN er nå lys og slett ikke skum­mel len­ger, synes Kris­tin (med kat­ten Ron­ja), Ama­lie og Erik.

Har utsikt til stjernene

Da hånd­ver­ke­ren kom på banen så han fort at det var behov for å utvi­de et trangt inn­gangs­par­ti. Også her ble det satt inn nye tak­vin­du.

– Det ene dro det and­re med seg, snart had­de vi ny trapp, helt nye møb­ler og nytt sove­rom i and­re eta­sje, sier Tor Egil.

Med vin­du i det gam­le kottet/gjesterommet har Ann Sirén fått sove­rom med utsikt til stjer­ne­ne, slik hun øns­ket seg. Fami­li­en er strå­len­de for­nøyd med end­rin­gen.

– Resul­ta­tet er over all for­vent­ning. Vi viss­te vi had­de et hus med poten­si­al, men at det skul­le bli så bra had­de vi ikke fore­stilt oss, sier Ann Sirén.

Bestill vårt nye printmagasin!

Velg maga­sin:

Del, , Google Plus, Pinterest,