Del, , Google Plus, Pinterest,

Print

Helt på kanten

Å plassere hytta på kanten av et stup var et smart grep for å gi optimale solforhold og spektakulær utsikt.

Noen stein­kast unna Bunne­fjor­den – Oslo­fjor­dens idyl­lis­ke ende­sta­sjon – lig­ger en nyopp­ført fri­tids­bo­lig der over­gan­gen mel­lom ute og inne glir over i hver­and­re. Met­te Ryen og Jo Egil Aale­rud har eid tom­ten siden 2000, men først da en egen regu­le­rings­plan kom på plass som til­lot byg­ging, ble pro­sjek­tet satt i gang.

Arki­tek­ten har hatt gode ide­er til plass­ut­nyt­tel­se, blant annet med en hems som ikke tel­ler med i bereg­net p‑areal.

– Da enga­sjer­te vi arki­tek­ter, og vi har der­et­ter brukt god tid på å utfor­me hytte­drøm­men sam­men med dem, for­tel­ler Met­te.

Tok utgangspunkt i tomten

Hen­sy­net til tom­ten var et natur­lig utgangs­punkt. Den gam­le, falle­fer­di­ge hyt­ta som lå på en berg­knaus midt på eien­dom­men, ble revet, og det nye byg­get ble plas­sert helt i den øst­li­ge enden av den lang­strak­te tom­ten.
– Vi plas­ser­te den nye hyt­ta så langt ut på kan­ten som mulig, for­tel­ler Vegard Tak­le Olsen og Ture Thørud i Takle/Thørud Arki­tek­ter AS. Belig­gen­he­ten på tup­pen byr nem­lig på tom­tens mest spek­ta­ku­læ­re utsikt, sam­ti­dig som berg­knau­sen skjer­mer ute­area­let mot inn­syn fra vest.

– Vegard og Ture åpnet opp øyne­ne våre for fle­re av tom­tens kva­li­te­ter. Vi så stu­pet som en begrens­ning, mens for dem inne­bar det at hyt­ta fak­tisk kun­ne byg­ges med utsikt, påpe­ker Met­te og Jo.

Glass­par­ti­et i gul­vet over kjøk­ke­net slip­per ned lyset som strøm­mer inn gjen­nom tak­vin­du­ene på hem­sen.

Overlys

Det er brukt mye glass i fasa­den, inklu­dert i taket som har sto­re vin­dus­par­ti­er.
– De gir utsikt og lys til hems-area­let og brin­ger lys vide­re ned til opp­holdsom­rå­det i førs­te eta­sje. Tak­vin­du­ene har gitt det­te områ­det mer plass og bruks­ver­di, og gir en stør­re rom­fø­lel­se i stu­en enn om man had­de sett opp på en mørk hems. Dess­uten gir tak­vin­du­ene fra VELUX over­lys til kjøk­ke­net ved at det er lagt inn glass i gul­vet over kjøk­ke­net, for­kla­rer arki­tek­te­ne.

– I etter­tid ser vi at løs­nin­gen gir mye lysinn­slipp i alle opp­holds­rom. Nå tren­ger vi ikke å bru­ke kuns­tig lys i noe rom på dag­tid, sier Met­te og Jo.

Helårsbruk

Kon­to­ret på hem­sen har vist seg å være en vel­dig fin arbeids­plass. – Det er flott å job­be i dags­lys under tak­vin­du­ene, spe­si­elt i vin­ter­halv­året da det er mørkt ute både før og etter arbeids­tid.

God plan­leg­ging i for­kant og dyk­ti­ge hånd­ver­ke­re under ledel­se av tøm­rer og pro­sjekt­le­der Thor­bjørn Nord­skaug frem­he­ves som vik­ti­ge brik­ker i pro­ses­sen frem til fer­dig bygg.
– Et pro­sjekt kan være så fint det bare vil på papi­ret, men det blir sjel­den bra om utfø­rel­sen er dår­lig, under­stre­ker arki­tek­te­ne.

– Hånd­ver­ker­ne har kom­met med smar­te og prak­tis­ke løs­nings­for­slag underveis.Vi har vært tre par­ter som har kom­met med inn­spill, til­føy­er eier­ne, som gle­der seg over resul­ta­tet. Til tross for at hyt­ta er for­holds­vis nybygd, har den alle­re­de vært i flit­tig bruk. Med et kvar­ters reise­vei hjem­me­fra er det ikke noe til­tak å dra dit. – For oss var det vik­tig med en hyt­te som kan benyt­tes
hele året. Her har vi hatt møter, burs­dags­fei­rin­ger, høst­fest og over­nat­tings­be­søk!

Del, , Google Plus, Pinterest,