Del, , Google Plus, Pinterest,

Print

Gult er kult

En naturlig runddans, kaller interiørstylist Silje Aune Eriksen vekslingen mellom ulike fargetendenser. Fra hvitt til grått, videre til duse nyanser og nå til en sterkere fargebruk der gult seiler opp som ekstra aktuell. Gjør deg klar for å sette farge på omgivelsene!

Det vi ser nå,er en natur­lig videre­fø­ring av de sva­le rosa­to­ne­ne som har gått over i brunt og alt­så til gyld­ne og gule toner. Vi har mer­ket tenden­ser til den­ne end­rin­gen alle­re­de, og både PEJ og Dag­ny Farge­stu­dio har spådd at gult er til­ba­ke på banen, sier Sil­je Erik­sen, som har job­bet med inte­ri­ør og far­ger i man­ge år.

Svens­ke til­stan­der.
Blått og gult blir det mye å se av frem­over.

Klarere fargerbruk

De røde og bru­ne tone­ne, som spen­ner fra lyst til mørkt og met­tet, vil fort­satt være aktu­el­le, med gulto­ner som et til­skudd. Og blå­ny­an­se­ne, som vi nord­menn har tryk­ket til våre bryst, vil også være med vide­re på fer­den.

Dans­ke VIfa har med fin­ge­ren på pul­sen valgt gult, rosa, blått og grønt på sine høy­ta­le­re i ste­det for grått eller sort.

– Blått, som har fått regje­re len­ge i sva­le nyan­ser og i grense­land mot grønt, står fort­satt sterkt. Også her vil vi få se en kla­re­re farge­bruk frem­over.

Mer energi

Iføl­ge inte­ri­ør­stylis­ten er det helt natur­lig at vi øns­ker ster­ke­re far­ger etter en peri­ode med mer duse far­ger og nøy­tral farge­bruk.
– Etter noe rolig øns­ker vi noe med mer ener­gi, og omvendt. Det er slik tren­de­ne våre beve­ger seg i en rund­dans. Det gjel­der i far­ger, for­mer, duf­t­er, sma­ker og så vide­re. Det er slik vi utvik­ler oss vide­re, sam­ti­dig som vi kan se oss til­ba­ke og fin­ne his­to­ris­ke detal­jer som kan bru­kes på nytt, sier Sil­je.

Gule gar­di­ner fil­tre­rer lyset uten­fra på en beha­ge­lig måte.

Fargedrops

Hun ser ikke for seg et plut­se­lig skif­te der kla­re far­ger over­tar for de duse nyan­se­ne, men at det i førs­te omgang blir en øken­de bruk av gule detal­jer.
– Det føles natur­lig og trygt å inn­føre det i små doser, og da kan man også kjen­ne på om det er rik­tig
for en selv før man gyver løs på stue­veg­ge­ne. Bruk det som små farge­drops!

Gyllen appell

Apro­pos vegg­far­ger, er Sil­jes råd klart når det gjel­der å tes­te en ny far­ge på sto­re fla­ter:
– Det er smart å star­te med et mind­re rom, et rom med godt dags­lys eller et rom man ikke opp­hol­der seg så mye i.

For eksem­pel entre­en.
Tiden vil vise om hun selv skal hol­de seg til gult på detalj­nivå eller kas­ter seg over malings­span­net, men på en eller annen måte vil far­gen sni­ke seg inn også på hjem­me­bane.
– Jeg kjen­ner at de gule og gyl­ne tone­ne appel­le­rer vel­dig til meg. Som inte­ri­ør­stylist abso­lutt i de mer lek­ne, met­te­de vari­an­te­ne, men som pri­vat­per­son går jeg nok for de duse og ned­tone­de.

Etter at du har var­met opp med gult i mind­re doser, er du kan­skje klar for et helt møbel?

Del, , Google Plus, Pinterest,