Del, , Google Plus, Pinterest,

Print

Grønn kickstart

Frem med frøposene! Med nok lys og næring kan du starte hagesesongen innendørs.

Med vin­te­ren bak oss og var­me­re dager i anmarsj, er det man­ge som leng­ter etter å få jord under neg­le­ne og se plan­ter spi­re og gro. Hel­dig­vis er det mulig å få en for­smak på ute­se­son­gen alle­re­de nå, sier gart­ner Tove Lad­s­tein som er dag­lig leder i Opp­lys­nings­kon­to­ret for bloms­ter og plan­ter.

De mest utål­mo­di­ge har kan­skje satt i gang alle­re­de på sen­vin­te­ren, men Tove sier at det fort kan gå ut over kva­li­te­ten.
– Hvis du sår fryk­te­lig tid­lig uten til­leggs­lys, ender du fort opp med lan­ge, tyn­ne plan­ter. Hold igjen til rundt 1.april. Etter det hjel­per ute­ly­set deg, sier gart­ne­ren.
Det å se ting vokse frem har en posi­tiv inn­virk­ning på humø­ret, mener hun, og for­tel­ler at plan­ter blir brukt i behand­ling av psy­kisk syke.

– Jeg ten­ker det gjør godt for den men­ta­le helsen å se at ting spi­rer og gror etter en lang vin­ter!
Tove Lad­s­tein gle­der seg over en grøn­ne­re tanke­gang i sam­fun­net gene­relt, og for­tel­ler at dyr­king er i frem­vekst, ikke minst blant unge. Hun er opp­tatt av å få frem at det å dyr­ke selv slett ikke tren­ger å være kom­pli­sert.

– Enkelt for­klart tren­ger du lys, vann og var­me. Det er ikke vits å brek­ke nak­ken på å dyr­ke plan­ter som er vans­ke­lig å få til hjem­me. De kjø­per du hel­ler på det loka­le gart­ne­ri­et ditt, og kon­sen­tre­rer deg om ting som er let­te å så, og sor­ter som er vans­ke­lig å få tak i hos gart­ne­ren, sier gart­ne­ren.

Toves 10 tips til oss med lysegrønne fingre:

  1. Les bak­på posen! Her skal det stå infor­ma­sjon om spire­tem­pe­ra­tur og om frø­ene tren­ger noen form for behand­ling før de put­tes i jor­den.
  2. Bruk rik­tig type jord. Såjord med mye sand lar røt­te­ne få fes­te, slik at de gror bed­re. Såjord sør­ger også for at frø­ene ikke får for mye næring – de tren­ger lite næring i begyn­nel­sen. Når spi­re­ne etter hvert skal plan­tes om, byt­ter du til van­lig plante­jord med mer næring.
  3. Brei­så – det vil si spre frø­ene tynt utover en stør­re pot­te eller flat boks. Det ser fint ut med man­ge små kruk­ker, men sann­he­ten er at det er mye let­te­re å hol­de jevn fuk­tig­het hvis du har en stør­re over­fla­te med jord.
  4. Ikke druk­ne frø­ene. De tren­ger vel­dig lite vann. Det sam­me gjel­der for små spi­rer.
  5. Sett plante­bret­te­ne i vin­dus­kar­men. Det er vel­dig sjel­den et pro­blem med for mye lys innen­dørs!
  6. Bruk mobi­len for å min­ne deg selv om å vanne. Sett det inn i kalen­de­ren med vars­ling.
  7. Husk å gjøds­le. Plan­ter som skal vokse mye, kre­ver mye. Lang­tids­vir­ken­de pel­lets er supre for dem som er litt glems­ke.
  8. Når spi­re­ne er pot­tet om og har vokst til stør­re plan­ter, er det på tide å ven­ne dem til ute­liv. Sjekk grade­stok­ken; for de mer varme­kjæ­re skal det være over 10 °C. Start her­de­pro­ses­sen med å set­te plan­te­ne ut på dag­tid på en lun plass uten for mye sol­lys. Vind og sol kan ta knek­ken på en fersk vekst.
  9. Sats på sor­ter som vokser fort – spe­si­elt for nybe­gyn­ne­re er det gøy å kun­ne høs­te med én gang.
  10. Det er ofte natur­lig, og ikke et syk­doms­tegn, at en plan­te mis­ter de neders­te blade­ne etter­hvert som den strek­ker seg i været. Det skal ikke se ut som i Donald!
Tid for deg med grøn­ne fing­re!

Del, , Google Plus, Pinterest,