Del, , Google Plus, Pinterest,

Print

Fy flate, så fint!

Store boliger med flate tak kan fort bli mørke i midten.
 For å unngå problemet har eierne her satt inn 6 takvinduer.

En halv­ti­mes bil­tur uten­for Stav­an­ger lig­ger de vak­re Jær­stren­de­ne, kritt­hvi­te og lang­strak­te, omkran­set av duven­de strå og fla­te sva­berg. Land­ska­pet domi­ne­res like­vel av havet, ”breidt og fritt, ukløyvt og utøymt, ende­laust”, slik Arne Gar­borg beskrev det i dik­tet Fred fra 1892.

Tak­vin­du­er som virke­mid­del

Thor­bjørn Fugle­stad, sivil­ar­ki­tekt i Arki­tekt­kon­to­ret Vest i Bry­ne, har teg­net den­ne boli­gen sam­men med eier­ne.

I det­te evi­ge land­skap har en fami­lie på fem nylig bosatt seg, i et fun­kis­hus, som både har sto­re vin­dus­fla­ter og er desig­net for å fly­te inn i land­ska­pet.

– Vi er så gla­de i natu­ren, sier husets frue, og flyt­ter blik­ket ut vin­du­et, til det bero­li­gen­de synet av Helle­stø­stran­den.

– Den­ne utsik­ten skal ikke sten­ges ute.

De øns­ket der­for et flatt tak, som ikke vil­le stik­ke seg fram i det fla­te land­ska­pet. Hel­dig­vis var både ekte­pa­ret og arki­tek­ten klar over at det sto­re, fla­te taket ikke skul­le være til hin­der for lysinn­slipp. Der­for fin­nes det ikke mind­re enn 6 vin­du­er for fla­te tak på den flot­te fun­kis­bo­li­gen.

Artik­ke­len fort­set­ter etter bil­det.

TRAPPEN er et møbel i seg selv. Tre vinduer for flate tak fra Velux gir naturlig lys. Ønsket er at huset gjenspeiler naturen, slik at den blir en del av bofølelsen.
TRAPPEN er et møbel i seg selv. Tre vin­du­er for fla­te tak fra Velux gir natur­lig lys. Øns­ket er at huset gjen­spei­ler natu­ren, slik at den blir en del av bofø­lel­sen.

– Fun­kis­hus kan være mør­ke, og det vil­le vi unn­gå. Dess­uten er vin­te­ren svært mørk her, så det er vik­tig med mye natur­lig lys inn.

Eksperten

Ofte er det etter mon­te­ring at folk ser ver­di­en av vin­du­er for fla­te tak, når de står i rom­met og ser effek­ten av lyset, sier Bernt Lud­vig­sen, bygge­le­der og med­ei­er i Tim­ber­bygg AS, en total­en­tre­pe­nør i Trøn­de­lag.

– Pro­ble­met er kan­skje at man­ge har et litt feil inn­trykk av hva et vin­du skal kos­te, og hvis de synes det er dyrt blir det enkelt å vel­ge bort. Der­for bru­ker vi mye tid på å for­tel­le kun­de­ne våre om ver­di­en av lys, sier Lud­vig­sen.

Tim­ber­bygg er pro­sjekt­part­ner med VELUX, slik at alle som job­ber i fir­ma­et har god erfa­ring med tak­vin­du­er. Nylig var Lud­vig­sen med på å leg­ge de nye vin­du­ene med pla­ne glass på et til­bygg med flatt tak.

Artik­ke­len fort­set­ter etter bil­det.

Vinduene for flate tak lyser opp gangen som ellers ville vært mørklagt.
Vin­du­ene for fla­te tak lyser opp gan­gen som ellers vil­le vært mørk­lagt.

– Da vi pro­sjek­ter­te til­byg­get fore­slo vi tak­kup­le­ne til VELUX. Kun­den var svært opp­tatt av det visu­el­le, så da VELUX lan­ser­te vin­du­ene med plant glass ble han vel­dig glad, sier Lud­vig­sen.

Vin­du­er for fla­te tak med plant glass må mon­te­res med 5 gra­der hel­ling, slik at det ikke blir lig­gen­de vann eller annet på glas­set.

– Det er mye å pas­se på når man mon­te­rer tak­vin­du, der­for synes jeg ikke det er noe man bør gjø­re selv. Selv om bruks­an­vis­nin­ge­ne til VELUX er vel­dig gode, kan man fort bru­ke for lang tid og gjø­re nok feil til at det ikke løn­ner seg å hol­de på selv, sier Lud­vig­sen.

Sær­lig bære­kon­struk­sjo­ne­ne gjør det utford­ren­de.

– Bære­kon­struk­sjo­ner er vans­ke­li­ge å for­stå, så det er vik­tig å bru­ke fag­folk. Selv om det kos­ter litt, vil det løn­ne seg i leng­den.

Bestill vårt nye printmagasin!

Velg maga­sin:

Del, , Google Plus, Pinterest,