Del, , Google Plus, Pinterest,

Print

Frisk luft til folket

For å beskytte oss mot naturkreftene, har vi mennesker gjort en formidabel jobb med husene vi befinner oss i. En FOR god jobb, viser det seg. Hjemmene våre er så godt isolert at de slipper inn for lite frisk luft og naturlig lys, noe som kan gjøre oss syke.

I Euro­pa lever 84 mil­lio­ner i boli­ger som inne­hol­der så mye akti­vi­tet. Hel­dig­vis er løs­nin­gen innen rekke­vid­de, og den de ikke. Finn frem teppe­ban­ke­ren, ja, den du ikke har brukt på Natur­lig rent: Unn­gå ren­gjø­rings­mid­ler som inne­hol­der mugg og fukt at det kan ha helse­mes­si­ge føl­ger, og i de nor­dis­ke lan­de­ne luf­ter omtrent halv­par­ten av oss så mye som vi bur­de.

Jente ser ut vindu

Når vi i til­legg vet at 90 pro­sent av tiden vår til­brin­ges innen­dørs, blir utford­rin­gen enda tyde­li­ge­re. Hode­pine, såre øyne, luft­veis­pla­ger, ast­ma og aller­gi er noen eksemp­ler på hva som kan være kon­se­kven­se­ne av et dår­lig inne­kli­ma.

Girl in window with reflections

Mer forurensing innendørs

Nyere forsk­ning viser at inne­luf­ten vi omgir oss med, kan være opp­til fem gan­ger så for­uren­set som luf­ten uten­dørs. Ja, du les­te rik­tig – fem gan­ger ver­re inne enn ute! Høy luft- fuk­tig­het og man­gel­full ven­ti­la­sjon er en far­lig kom­bi­na­sjon. Dårligst ut av alle kom­mer de mins­te blant oss; hele 45 % av alle barne­rom har for høyt CO2-nivå.

Til­syne­la­ten­de harm­løse hver­dags­sys­ler som mat­lag­ning, kles­tørk og bading blir til et pro­blem hvis fuk­tig­he­ten som ska­pes, ikke for­svin­ner ut av boli­gen. I til­legg øker for­urens- nin­gen av støv og and­re par­tik­ler som virv­les opp i luf­ten ved akti­vi­tet. Hel­dig­vis er løs­nin­gen innen rekke­vid­de, og den kre­ver ver­ken sto­re inves­te­rin­ger eller end­rin­ger i liv­e­ne våre. Gå bort til ditt nær­mes­te vin­du… og åpne det opp! Vans­ke­li­ge­re enn det er det ikke, enkelt for­talt. Stu­di­er har vist at fore­koms­ten av aller­gi og ast­ma redu­se­res når meng­den CO2 i luf­ten sen­kes gjen­nom god ven­ti­la­sjon, og søvn­kva­li­te­ten påvir­kes av både CO2 og tem­pe­ra­tu­ren.

God luft­kva­li­tet er med and­re ord vik­tig for helsen vår. Her er noen enk­le steg for å for­bed­re inne­kli­ma­et hjem­me hos deg.

Kvinne åpner takvindu

Luft ofte og mye

Åpne opp fle­re vin­du­er av gan­gen slik at frisk luft kan beve­ge seg gjen­nom rom­met. Aller helst skal hjem­met luf­tes ut i mini­mum ti minut­ter tre til fire gan­ger hver dag. Luf­ter du ut om mor­ge­nen og før du leg­ger deg om kvel­den i til­legg til en run­de på etter­mid­da­gen, er mye gjort.

Få kontroll med støvsamlerne

Tyk­ke, luk­su­riø­se tep­per kan være ald­ri så gode å gå på, men bra for luft­kva­li­te­ten er de ikke. Finn frem teppe­ban­ke­ren, ja, den du ikke har brukt på noen tiår, ta med tep­pe­ne uten­dørs og bank løs slik at par­tik­ler, rusk og støv­midd løs­ner. Der­et­ter lar du tep­pe­ne få luf­te seg ordent­lig. Der­som du vil ta et mer radi­kalt grep for å mins­ke stø­vet innen­dørs, kvit­ter du deg med tep­pe­ne helt og fullt.

Minsk fuktigheten innendørs

Kles­vask innen­dørs og kles­tørk uten­dørs, lyder rådet. Klær som hen­ger til tørk inne, avgir fuk­tig­het som igjen kan føre til mugg. Der­som det ikke er mulig med uten­dørs tør­king, er en mel­lom­løs­ning å åpne et vin­du i nær­he­ten av tørke­sta­ti­vet slik at noe av fuk­tig­he­ten for­svin­ner ut.

Par ligger på sofa

Ikke tenn på

Tobakk og stea­rins­lys hører til uten­dørs. Inne har de en vel­dig neg­a­tiv inn­virk­ning på kli­ma­et.

Skru av etter bruk

Elekt­ro­nis­ke appa­ra­ter, som TV og data- maski­ner, avgir kje­mis­ke stof­fer som er dår­lig for mil­jø­et, og bør der­for slås av når de ikke er i bruk.

Naturlig rent

Unn­gå ren­gjø­rings­mid­ler som inne­hol­der kje­mi­ka­li­er som kan være helse­ska­de­li­ge. Du kom­mer langt med «snil­le» pro­duk­ter og litt mus­kel­kraft!

Pass på plast

Viss­te du at plast­le­ker kan avgi ska­de­li­ge stof­fer hvis de blir var­me? Der­for bør de ikke lig­ge i sol­lys eller på opp­var­me­de fla­ter. Det er dess­uten lurt å spre lekin­gen med plast­le­ker til and­re rom bare enn barne­rom­met, slik at meng­den poten­si­elt ska­de­li­ge stof­fer redu­se­res. Og på sikt bør plast erstat­tes med and­re mate­ria­ler som ikke kan ska­de minste­mann.

Få full kontroll med luften

VELUX ACTIVE hjel­per deg med å ha et godt inne­kli­ma. En sen­sor regist­re­rer luft­fuk­tig­het, tem­pe­ra­tur og luft­kva­li­tet og åpner auto­ma­tisk vin­du­et ved behov. Sys­te­met er kob­let opp mot loka­le vær­mel­din­ger og regu­le­rer vin­du­ene der­et­ter, for eksem­pel ved å sen­ke sol­skjerm­in­gen når det mel­des ste­ken­de sol, eller luk­ke vin­du­et når det er regn i ven­te.

Ved hjelp av en mobil­app kan du enkelt sty­re VELUX ACTIVE som også er kom­pa­ti­bel med Apple Hom­e­Kit og stem­me­styrt betje­ning. Best av alt: Du kan selv instal­le­re sys­te­met! VELUX ACTIVE kos­ter kr 2440,- og inne­hol­der inne­kli­ma- sen­sor, gatew­ay og utgangs­bry­ter.

P.s. Har du manu­el­le tak­vin­du­er og øns­ker VELUX ACTIVE?

Opp­gra­der først til VELUX INTEGRA® sol­celle­vin­du som gir deg mulig­he­ten til å sty­re tak­vin­du­et ditt ved hjelp av en vegg­bry­ter.

VELUX INTEGRA® opp­gra­de­rings­sett kos­ter kr 3188,-

Del, , Google Plus, Pinterest,