Del, , Google Plus, Pinterest,

Print

Fra råloft til råflott

Øverst i en ærverdig bygård midt i Drammen har Christer Larsen og Tilla Lien Larsen skreddersydd loftsleiligheten sin med mye lys og spennende detaljer.

Det hele star­tet med et råloft i 2012. Til­la var stu­dent og Chris­ter had­de akku­rat opp­ret­tet eget fir­ma, så de tenk­te krea­tivt for å fin­ne en øko­no­misk smart måte å kom­me inn på bolig­mar­ke­det.
I bygår­den fra 1912, opp­rin­ne­lig byg­get for funk­sjo­næ­rer ved jern­ba­nen, var det gam­le tørke­lof­tet en urørt skatt som ven­tet på å bli for­vand­let til en moder­ne bolig. Vei­en frem til fer­dig lei­lig­het har til tider føl­tes lang, for­tel­ler Chris­ter:

Mur­steins­veg­gen, de syn­li­ge bjel­ke­ne og veg­gen i glass og metall bidrar til New York-stil på lof­tet.

– Utford­rin­ge­ne lot til å ald­ri ende. Det duk­ket opp ufor­ut­set­te ting som for­sin­ket opp­star­ten, men da må man fin­ne løs­nin­ger, og ten­ke på hvor fan­tas­tisk det blir til slutt!

Gjennomtenkt

Og det er det blitt. Ved hjelp av eier­nes egne ide­er og pro­fe­sjo­nell bistand fra arki­tek­ter, kom man frem til en gjen­nom­tenkt plan­løs­ning. Fra inn­gangs­par­ti­et, der bad og sove­rom lig­ger til­knyt­tet, kom­mer man inn i det sto­re lofts­area­let der både spise­plass, sofa­kro­ker og kjøk­ken har fått plass.

Med høy­de helt opp til mønet og gene­røst med lysinn­slipp fra tak­vin­du­er på beg­ge sider, er følel­sen av luft og plass påfal­len­de.
– De seks vin­du­ene gjør en stor for­skjell for rom­fø­lel­sen. Måten de er plas­sert på gjør at man har utsikt sam­me hvor man er i rom­met; enten man sit­ter i sofa­en, job­ber på kon­to­ret eller er sam­let rundt spise­bor­det, sier Til­la. Fra det sto­re opp­holds­rom­met går man vide­re inn på kon­to­ret som er adskilt fra res­ten med en glass­vegg i indu­stri­ell stil, og der en dag­seng res opp når det er over­nat­tings­gjes­ter på besøk.

Ta vare på dagslyset

Chris­ter er utdan­net lys­de­sig­ner og det vises i lys­set­tin­gen av lei­lig­he­ten.

Sove­rom­met har en nes­ten sakral stem­ning med vak­re gam­le vin­du­er som slip­per dags­ly­set inn.

– Det er vik­tig å ta vare på dags­ly­set, det er aller finest. Tak­vin­du­ene fra VELUX er plas­sert på best måte for å gi rike­lig med lys inn på lof­tet og sam­ti­dig iva­re­ta utsik­ten, sier han. I til­legg er det brukt LED-lys på top­pen av bjel­ke­ne for å frem­heve tak­høy­den, og mon­tert spots­kin­ner som er flek­sib­le og pas­ser til den røf­fe sti­len som Chris­ter og Til­la har skapt i lei­lig­he­ten.

– Vi har vært inspi­rert av New York-loft med tegl­stein, stål og tre­verk. Vi øns­ket oss ikke en hvit og ste­ril bolig, og mate­ria­le­ne er valgt ut der­et­ter. Par­ket­ten i énstavs eik har vi lagt mye pen­ger i for­di det set­ter stan­dar­den for res­ten av rom­met. Tegl­veg­gen midt i rom­met fun­ge­rer som en rom­de­ler. Den var opp­rin­ne­lig dek­ket av hvit mur­puss som vi hak­ket bort for å få frem den over 100 år gam­le mur­stei­nen. I ste­det for å bok­se inn og skju­le ven­ti­la­sjons­rø­re­ne i taket, har vi lak­kert dem sorte og
brukt dem bevisst for å gi lei­lig­he­ten en mer indu­stri­ell stil, for­kla­rer paret.

Skreddersydd kjøkken

Opp mot de røf­fe ele­men­te­ne pas­ser det godt med tre­verk som gir lun­het til rom­met. Det spe­sial­byg­de kjøk­ke­net i val­nøtt er blitt et møbel som fan­ger blik­ket alle­re­de fra lang avstand. Til­la og Chris­ter har selv teg­net løs­nin­gen som ga dem mest mulig benke­plass.

Det er godt med lag­rings­plass på kjøk­ke­net, skjult bak dører i val­nøttre.

– Vi har blant annet inne­bygd fry­ser i høy­skap og kjøle­skuf­fer under benke­pla­ten. Døre­ne på høy­ska­pe­ne gjør at man kan luk­ke hele gavl­veg­gen og gjem­me bort kjøkken­ele­men­te­ne når de ikke er i bruk, for­kla­rer de.
Kjøk­ken­gul­vet er ned­sen­ket i for­hold til res­ten av lei­lig­he­ten, og med fli­ser på gul­vet ska­pes en egen sone. I mot­satt ende av fel­les­rom­met spei­les kjøk­ke­nets gavl­vegg av en sort bok­hyl­le som p

å sam­me måte dek­ker hele fla­ten opp til mønet. Den har Til­la og Chris­ter satt opp selv, viser det seg.

– Jeg lag­de en skis­se i 3D-pro­gram­met Sket­chup. På hele gavl­veg­gen satt vi opp finér­pla­ter som vi så bei­set sorte for å få frem tre­struk­tu­ren. Der­et­ter mon­ter­te vi hyl­ler i gjen­nom­far­get sort mdf og
til­pas­set dem hele tiden mens vi byg­de ut fra dør­åp­nin­gen. Det hen­der fak­tisk at vi fort­satt set­ter inn en ny pla­te her og der, for­tel­ler Chris­ter. – Det var det desi­dert mor­soms­te pro­sjek­tet, og ikke vans­ke­lig i det hele tatt!
På hyl­le­ne står bøker, grøn­ne veks­ter og reise­min­ner. – Når vi er ute og rei­ser kjø­per vi all­tid en ting som så blir satt inn i hyl­len.

Utsikt over Drammen

Da Chris­ter og Til­la skul­le fin­ne sin nye bolig, end­te de på top­pen av en bygård i Dram­men sen­trum.

Bygår­dens sen­tra­le plas­se­ring gjør at Chris­ter og Til­la har urba­ne til­bud rett uten­for inn­gangs­dø­ren.

– Dram­men har alt og det bes­te med å bo her er nær­he­ten til byen og natu­ren, sier lokal­pa­trio­te­ne. Fra lofts­hu­len har de utsikt over hjem­byen, og sit­ter helst i sofa­grup­pen foran takal­ta­nen.

– Her har vi best utsikt over Dram­men. Om som­mer­en åpner vi gjer­ne vin­du­ene og tar mor­gen­kaf­fen i takal­ta­nen.

Favo­ritt­ste­det er uten tvil sofa­kro­ken ved takal­ta­nen.

Del, , Google Plus, Pinterest,