Del, , Google Plus, Pinterest,

Print

Favorittstedet mitt

Blir du inspirert av vakre interiørbilder? Siri Friberg @funliving_no er norsk instagrammere og svarer på hvor hun trives ekstra godt hjemme hos seg selv.

Siri har en fan­tas­tisk stue under skrå­ta­ket, der hele fami­li­en gjer­ne opp­hol­der seg for å leke og slap­pe av. Hun bru­ker net­tet mye for å fin­ne inspi­ra­sjon til nye inte­ri­ø­r­ide­er.

Hva gjør stu­en til et godt sted å være?
Her har de mins­te i fami­li­en god plass til å leke på gul­vet, sam­ti­dig som vi har skapt et kose­lig områ­de med sitte­grup­pe.

► Sofa og stol har Siri kjøpt på room21.no, mens stue­bord og teppe­er fra House Doc­tor. Salt­lyk­ter og kur­ver kom­mer fra Fun­Li­ving.

Hvil­ke dag­li­ge ruti­ner i stua for­gyl­ler hver­da­gen din?
Å avslut­te kvel­den på sofa­en, enten med et maga­sin, en god tv-serie eller hyg­ge­lig sel­skap.

Hva gjør tak­vin­du­ene med stem­nin­gen i rom­met?

De åpner opp og for­stør­rer hele rom­met. De gir et vak­kert lys på dag­tid, og ska­per en kose­lig stem­ning om kvel­den når vi kan sit­te og se på stjerne­him­me­len.

Høst­kvel­de­ne er vel­dig kose­li­ge hos oss, med fyr i peis­ov­nen, leven­de lys og reg­net som slår mot vin­du­ene.

Hva er du mest for­nøyd med i stua?
Det er nok en kom­bi­na­sjon av fle­re ting. Stu­en er roms­lig, har god tak­høy­de, tre-bjel­ker og en gam­mel mur­vegg som gir rom­met sjarm.

Hva inspi­re­rer deg for tiden?

En dis­co­kule er et av Siris sis­te inn­kjøp.

Jeg hører mye på podcas­ter til og fra jobb. og blar meg gjen­nom Insta­gram. Maga­si­ner med mote, mat og inte­ri­ør kan jeg ikke få nok av. Jeg hen­ter også mye inspi­ra­sjon gjen­nom finn.no og hemnet.se, hvor jeg tit­ter på hus og hyt­ter.

I til­legg els­ker jeg å føl­ge med på Bukow­skis auk­sjo­ner, der fin­ner man fan­tas­tisk kunst, smyk­ker, møb­ler og annet vin­ta­ge.

Hva er det sis­te inte­ri­ør­pro­duk­tet du har kjøpt inn til stua?
Det tror jeg var en dis­co­kule, fak­tisk! Den står på en gam­mel kis­te sam­men med bloms­ter og and­re små gjen­stan­der.

Del, , Google Plus, Pinterest,