Del, , Google Plus, Pinterest,

Print

Familie med utsikt søker store takvinduer

Med skråtak og vidstrakt utsikt over byen, var takvinduer det første Aina og Harald bestemte seg for å ha utsmykke boligen sin med!

Fami­li­en på fem består av Aina (45), Harald (47), Johan (17), Marit (14) og Eirik (13). Etter å ha bodd to voks­ne og tre barn i en mind­re lei­lig­het, øns­ket ekte­pa­ret Aina og Harald seg stør­re plass. De var hel­di­ge og fikk kjøpt en tomt på Hel­le­rud i Oslo. Å byg­ge hus var i utgangs­punk­tet ikke en del av pla­nen. Men nå som tom­ta var deres, ble det en gyl­len mulig­het for fami­li­en til å byg­ge noe som pas­set deres akti­ve livs­stil.

Uten­om plas­sen under tak­vin­du­ene, er et av de and­re sam­lings­punk­te­ne i huset det sto­re spise­bor­det.

Aina og Harald star­tet med å sen­de ei ønske­lis­te rundt til uli­ke arki­tek­ter og bygg­mes­te­re. Ett av deres vik­tigs­te øns­ker var tak­vin­du­ene. Huset ble i sam­ar­beid med fami­li­ens arki­tekt og Mes­ter­hus, nær­mest bygd rundt de sto­re tak­vin­du­ene i stua. Aina for­tel­ler at nå som de for­står hvor stor gle­de de har av dem, skul­le de gjer­ne hatt tak­vin­du­er i fle­re rom også.

SOLSKJERMINGENS FUNKSJONER:

Mørk­leg­ging
Energi­sty­ring
Varme­be­skyt­tel­se
Lys­jus­te­ring og deko­ra­sjon

VISSTE DU AT:

Velux tak­vin­du­er bidrar til et bed­re inne­kli­ma.
Tak­vin­du­er gir dob­belt så mye dags­lys som fasade­vin­du­er.
Velux har utvik­let et tak­vin­du som er spe­si­elt egnet for å tåle et nor­disk kli­ma med kal­de og snø­rike peri­oder.
Velux har utvik­let et tak­vin­du med eks­tra god lyd­iso­la­sjon.
Det er ikke er så kom­pli­sert å set­te inn et tak­vin­du som man­ge tror, men det er vik­tig at det gjø­res av en pro­fe­sjo­nell.
Det fin­nes fle­re glass­va­ri­an­ter med uli­ke funk­sjo­ner og hen­syn, eksem­pel­vis energi­ef­fek­ti­vi­tet, inn­syn, sol­be­skyt­tel­se, lyd­dem­ping og inn­brudd.


Bestill vårt nye printmagasin!

Velg maga­sin:

Del, , Google Plus, Pinterest,