Del, , Google Plus, Pinterest,

Print

En god natts søvn

Å våkne uthvilt gjør godt for både kropp og sinn, og er noe vi alle håper på når vi kryper under dynen om kvelden. For lite søvn påvirker livet negativt – så hva kan vi gjøre for å unngå søvnløse netter?

Bjørn Bjor­vatn er søvn­fors­ker og pro­fes­sor i medi­sin ved Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen, og har skre­vet fle­re bøker om tema­et. Han under­stre­ker at det er man­ge uli­ke årsa­ker til at folk sover dår­lig før han nev­ner noen av de mest van­li­ge.
– Stress, bekym­ring, smer­ter, skift­ar­beid, støy… Lite søvn vil over tid øke risi­ko­en for både psy­kis­ke og fysis­ke lidel­ser. I til­legg har jo alle opp­levd den akut­te trett­he­ten etter en natt med dår­lig eller lite søvn. Sur og gri­ne­te blir man også. Søvn er abso­lutt nød­ven­dig for et godt liv, under­stre­ker han.
Opp­le­vel­sen av hva god søvn­kva­li­tet egent­lig er, varie­rer fra per­son til per­son, og kan være vans­ke­lig å gi en klar defi­ni­sjon på.
– I «min» ver­den ten­ker vi gjer­ne på meng­den av den dype søv­nen, men det er vans­ke­lig for en per­son å vite hvor mye dyp søvn man får, sier han.

Nei til koffein, ja til mørke

Søvn­fors­ke­ren har føl­gen­de råd til de som øns­ker å øke mulig­he­ten for en god natts søvn:

Mør­ke er det bes­te for en god natts søvn.

– Det er vik­tig å ha vært aktiv og våken i man­ge timer før en ny søvn­pe­riode. Meng­den av den dype søv­nen øker med antall timer i våken til­stand. En regel­mes­sig døgn­ryt­me er vel­dig vik­tig, spe­si­elt det å stå opp til sam­me tids­punkt hver dag, for­kla­rer søvn­fors­ke­ren.
– Unn­gå dess­uten akti­ve­ren­de fak­to­rer som kof­fein etter klok­ken 17, samt data­bruk og jobb rett før senge­tid, leg­ger han til.
– For øvrig er det vik­tig at det er mørkt og stil­le på sove­rom­met. Lys vir­ker akti­ve­ren­de. Små barn kan av og til bli engste­li­ge i mør­ket, og da kan litt lys vir­ke bero­li­gen­de. Men, igjen, søv­nen er best i mør­ke.
For de som, trass i gode ruti­ner, sli­ter med å sove, er det best å gjø­re noe annet, mener Bjørn Bjor­vatn.
– Gene­relt sett er det ingen god idé å bli lig­gen­de og vri seg. Så stå opp hvis du ikke sov­ner innen rime­lig tid, og gjør noe annet til søv­nig­he­ten kom­mer! Det er vans­ke­lig å sove når det er lyst i sove­rom­met, det er der­for vik­tig å ha sol­skjerm­ing som sten­ger dags­ly­set helt ute.

Del, , Google Plus, Pinterest,