Del, , Google Plus, Pinterest,

Ekspertens råd

– I forhold til hva du får, er ikke kostnaden stor ved å sette inn et takvindu, sier Otto Robsham.

Snek­ke­ren er kan­skje best kjent som Sin­nasnek­ker’n på TV Nor­ge. Han mener at mye av den dår­li­ge arki­tek­tu­ren i Nor­ge kan red­des bare ved å set­te inn noen eks­tra vin­du­er og kom­me tet­te­re på dags­ly­set og natu­ren.

– Jeg er stor til­hen­ger av tak­vin­du­er, de gjør så mye for boli­gen, både med tan­ke på utse­en­de og bok­va­li­tet. Du slip­per dess­uten inn­syn med tak­vin­du, poeng­te­rer han.

Synes det er rart flere ikke setter inn takvinduer

På tv hjel­per han folk til å greie å gjø­re ting selv, men han vet godt at det fin­nes gren­ser for hva man kan og hva man bør gjø­re selv. Også med vin­du­er.

TAKVINDU kan være løsningen for rom med lite plass. Snekker Otto Robsham fra TV Norge serien, "Sinnasnekker'n", mener at mye av den dårlige arkitekturen i Norge kan reddes av ekstra vinduer.
TAKVINDU kan være løs­nin­gen for rom med lite plass. Snek­ker Otto Rob­s­ham fra TV Nor­ge seri­en, “Sin­nasnek­ker’n”, mener at mye av den dår­li­ge arki­tek­tu­ren i Nor­ge kan red­des av eks­tra vin­du­er.

– Hvis du vel­ger den mins­te model­len fra Velux, så pas­ser den akku­rat inn mel­lom to tak­sto­ler, så fremt huset ditt er byg­get rik­tig. Da er det i grunn ingen stor sak å fjer­ne tak­stein og lage et hull til vin­du­et. Du bør ha basis­kunn­skap, men alle vin­du fra Velux leve­res med god beskri­vel­se for hvor­dan det mon­te­res. Som all­tid; hvis du gjør ting du ikke kan, så er sjan­sen for å gjø­re feil stør­re, og du bru­ker len­ger tid enn en fag­mann, sier Otto.

Da gjel­der det å vur­de­re vin­nin­gen opp mot spin­nin­gen. En fag­mann bru­ker omtrent en dags arbeid på å lage hull til og mon­te­re et vin­du, og tet­te taket. Stan­dard snek­ker­pris for en dag er rundt 5000 kro­ner inklu­dert mva. Van­lig­vis tar det en dag per vin­du, med mind­re vin­du­ene står etter hver­and­re. Og tak­vin­du­ene fra Velux star­ter på rundt 5000 kro­ner for den mins­te, enk­les­te model­len.

– Med sli­ke pri­ser synes jeg det er rart at folk ikke set­ter inn fle­re tak­vin­du­er. For 10 000 kro­ner får du en livs­kva­li­tet man ikke kan set­te noen pris­lapp på.

I DANMARK er en bolig med takvindu i snitt 32 prosent høyere priset enn boliger uten takvindu.
I DANMARK er en bolig med tak­vin­du i snitt 32 pro­sent høy­ere pri­set enn boli­ger uten tak­vin­du.

Takvindu kan øke boligverdien

I Dan­mark er en bolig med tak­vin­du i snitt 32 pro­sent høy­ere pri­set enn boli­ger uten tak­vin­du, sier Bir­git Daetz, kom­mu­ni­ka-sjons­di­rek­tør i Boligsiden.dk i en presse­mel­ding.

– Tak­vin­du­er gir flot­te rom, og er et tegn på at boli­gen enten er av nyere dato, arki­tekt­teg­net, reno­vert eller på annen måte gjen­nom­ar­bei­det, sier Bir­git Daetz, kom­mu­ni­ka­sjons­di­rek­tør i Boligsiden.dk.

Norsk Eien­doms­meg­ler­for­bund (NEF) tror ikke de dans­ke for­hol­de­ne er direk­te over­før­ba­re til Nor­ge:

– Det er klart at mer lys sel­ger bra, men vi har ikke noe grunn­lag for å anslå hvor stor pris­for­skjell det utgjør. Tak­vin­du­er er tro­lig mer utbredt i Dan­mark, så de kan bed­re under­sø­ke pris­forskjeller, sier Svein Strøm­nes, kom­mu­ni­ka­sjons­sjef i NEF.

Bestill vårt nye printmagasin!

Velg maga­sin:

Del, , Google Plus, Pinterest,