Del, , Google Plus, Pinterest,

Print

Drøm ble virkelighet

Å bygge sin egen bolig helt fra bunnen av byr på muligheten til å få det akkurat som man vil. Det har denne familien fått!

Å job­be med bolig­ut­vik­ling kan være far­lig inspi­re­ren­de hvis du bærer på en hus­drøm. Odd Geir Eike­skog er dag­lig leder i Stolt Bolig, som job­ber med utvik­ling og opp­fø­ring av nye boli­ger. Han er den førs­te til å med­gi at det kan ha sine kon­se­kven­ser. – Med job­ben føl­ger mye inspi­ra­sjon, og jeg har nok len­ge hatt et øns­ke om å byg­ge mitt eget drøm­me­hus.

Utsikt over Sandnes
Ene­bo­li­gen lig­ger med fin utsikt over Sand­nes. Fire VELUX INTEGRA® synes på det fla­te taket, og sør­ger for godt lysinn­slipp.

Da den per­fek­te tom­ten duk­ket opp, begyn­te pla­ne­ne å ta form for alvor. Oddgeir og kona Eli Seri­ne, bestem­te seg raskt for å slå til. – Vi så mulig­he­ten for å utvik­le eien­dom­men og byg­ge en bolig til oss selv, og én vi kun­ne sel­ge. Den eksis­te­ren­de boli­gen var ikke ved­li­ke­holdt på man­ge år, og der­for ble vi fort eni­ge om at vi vil­le rive og byg­ge nytt, for­tel­ler han.

En helt ny bolig bød på mulig­he­ten til å ten­ke anner­le­des, og den sjan­sen grep vi umid­del­bart!

Fami­li­en på fem bod­de tid­li­ge­re i et hus med sal­tak og den mer tra­di­sjo­nel­le inn­de­lin­gen med stue og kjøk­ken i førs­te og sove­rom i and­re eta­sje. En helt ny bolig bød på mulig­he­ten til å ten­ke anner­le­des, og den sjan­sen grep de umid­del­bart.

VELUX INTEGRA
Her i huset kom­mer både dusj­van­net og lyset fra oven! VELUX INTEGRA med elekt­risk åpning og luk­king er plas­sert innerst på badet. Lyset som flom­mer inn gjør rom­met lyst og luf­tig.

Øns­ket meld­te seg fort om å ha et moder­ne hus med stue og kjøk­ken i and­re eta­sje med sto­re vin­dus­fla­ter for å utnyt­te utsik­ten. Det er mer enn arki­tek­tu­ren som er moder­ne og gjen­nom­tenkt: Huset er utført i ved­li­ke­holds­venn­li­ge mate­ria­ler, smart­hus-løs­nin­ger på både lys, var­me og vin­du­er, sol­cel­ler på bat­te­ri for lag­ring av strøm samt opp­var­ming av van­net gjen­nom en vann-til-vann-pum­pe.

Å utnyt­te dags­ly­set mak­si­malt har vært en bæren­de tan­ke under­veis i pro­sjek­tet, og resul­ter­te i fle­re vin­du­er for fla­te tak rundt om i huset. – På hyt­ta vår er det tak­vin­du, og vi har sett nyt­ten av å slip­pe ned mer dags­lys og å kun­ne luf­te på var­me dager. Det har vi gle­de av også her, hvis vi set­ter vin­du­ene på luf­ting blir det rela­tivt svalt og godt inne selv i var­me peri­oder, sier Oddgeir.

Boli­gen er pre­get av at døt­re­ne så smått er i ferd med å for­la­te redet. – Vil­de stu­de­rer ved NTNU og er hjem­me i ferier, Ama­lie går på UiS og bor fore­lø­pig hjem­me sam­men med Seri­ne som går på videregående. Vi har der­for laget en avde­ling som enkelt kan gjø­res om til hybel når jen­te­ne er flyt­tet ut, for­kla­rer han. I til­slut­ning til døt­re­nes sove­rom i under­eta­sjen er det også blitt plass til stue og bade­rom som jen­te­ne deler.

Noe av det bes­te med boli­gen vår er den prak­tis­ke orga­ni­se­rin­gen med åpen løs­ning for kjøk­ken, spise­plass og stue.

I over­eta­sjen råder for­eld­re­ne med eget sove­rom, bad og gar­de­ro­be i til­legg til fel­les­area­le­ne. Å leg­ge alt til én eta­sje er gjen­nom­tenkt, og gjør det enk­le­re å bo i huset også på eld­re dager.

Tre­tak og mør­ke inn­slag gjør at den roms­li­ge stu­en like­vel føles lun.

– Noe av det bes­te med boli­gen vår er dess­uten den prak­tis­ke orga­ni­se­rin­gen med åpen løs­ning for kjøk­ken, spise­plass og stue. Og at vi har plas­sert TV’en i en egen stue. Ellers nyter vi utsik­ten og alt lyset her oppe i over­eta­sjen.

Del, , Google Plus, Pinterest,