Del, , Google Plus, Pinterest,

Print

Bo godt og grønt

Vi mennesker trives med levende vekster rundt oss, både fordi frodigheten skaper liv i et interiør, og fordi mange av plantene har luftrensende egenskaper.

Nes­te gang du pus­ler med plan­te­ne dine, skal du gi dem litt eks­tra omtan­ke. De gjør nem­lig en vik­tig jobb for omgi­vel­se­ne sine. Ikke bare ved å ska­pe visu­elt vak­re mil­jø­er som er et bin­de­ledd til natu­ren uten­for, men man­ge plan­ter tar fak­tisk opp gift­stof­fer og gas­ser som fin­nes i luf­ten og bry­ter dem enten ned eller sam­ler dem i seg.

Fyll kjøk­ken­kar­men med grøn­ne plan­ter og fris­ke urter.

Bloms­ter­de­ko­ra­tør og hagein­spi­ra­tor Espen Skarp­ha­gen, som står bak nett­ste­det skarpihagen.no, synes det er vik­tig spre kunn­skap om hvor­dan plan­ter kan
bru­kes som luft­ren­se­re.

– For eksem­pel skil­les for­mal­de­hyd ut fra man­ge av pro­duk­ter vi omgir oss med. Det er en van­lig orga­nisk gass, men ikke bra i for høye kon­sen­tra­sjo­ner. I lik­het med ammo­ni­akk, ben­zen og and­re typer løse­mid­ler og til­set­nings­stof­fer vil gas­sen for­dam­pe og for­svin­ne på sikt. Men med plan­ter kan det gå mye for­te­re, og det er bra for krop­pen! Grøn­ne plan­ter i kom­bi­na­sjon med nok sol­lys ska­per også nytt oksy­gen.

Lyset set­ter i gang en pro­sess der vår utpust, som består av vann og kar­bon­di­ok­sid, tas opp av plan­te­ne som så for­vand­ler det til oksy­gen som slip­pes ut i luf­ten.

– Glem hel­ler ikke at van­net som for­dam­per fra blad­ver­ket gir økt luft­fuk­tig­het. Gene­relt kan du si at sto­re plan­ter med mye blad­verk er gode luft­ren­se­re, sier Espen. Her er noen av hans favo­ritt-plan­ter for å bed­re luft­kva­li­te­ten innen­dørs:

Grøn­ne plan­ter i kom­bi­na­sjon med nok sol­lys ska­per nytt oksy­gen.

Drake­tre er vel­dig van­lig og tåler vir­ke­lig det mes­te. Tri­ves alli­ke­vel best med godt lys og lett tørk mel­lom hver vann­ing. Jevn­lig gjøds­ling.

Freds­lil­je tri­ves med godt lys og jevn fuk­tig­het. Tåler det mes­te, også en tør­ke i ny og ne. Gjøds­les jevn­lig og kom­mer med flot­te hvi­te og hold­ba­re bloms­ter så len­ge det er lys nok.

Bos­ton­breg­ne er den gode gam­mel­dag­se breg­nen. Hold jevnt fuk­tig; plan­ten tåler ikke tør­ke. Skal ha det lyst uten direk­te sol og må dusjes jevn­lig. Gjer­ne også litt gjød­sel i vekst­se­son­gen.

Are­ka­pal­me liker lys plas­se­ring uten sterk sol, med jevn fuk­tig­het og dusjes jevn­lig. Mye blad­verk gjør at den­ne reg­nes som en av de vir­ke­lig gode luft­ren­ser­ne! Mye for­dam­ping bidrar godt til luft­fuk­tig­he­ten. Gjød­sel i vekst­se­son­gen.

Eføy er en fin og popu­lær plan­te. En god luft­ren­ser som liker mye lys og kjø­lig vokse­plass. Jevn fuk­tig­het og nor­malt med gjød­sel. På grunn av varm og tørr inne­luft blir Eføy ofte svek­ket og der­for utsatt for spinn­midd-angrep. Dusjes den jevn­lig kan det fore­byg­ges. Klatre­plan­te som ofte er å få på bøy­le.

Del, , Google Plus, Pinterest,