Del, , Google Plus, Pinterest,

Print

Alltid god inneluft

Nå trenger du ikke lenger velge mellom frisk luft og behagelig innetemperatur!

Dår­lig inne­luft påvir­ker hver­da­gen, men ofte kan det være vans­ke­lig å opp­da­ge at luft­kva­li­te­ten ikke hol­der stand. Med VELUX Smart Ven­ti­la­tion-sys­te­met slip­per du å bekym­re deg: Frisk luft slip­pes kon­ti­nu­er­lig inn sam­ti­dig som den var­me luf­ten som går ut, bru­kes til å var­me opp den nye luf­ten.

Foto: Velux

Det fak­tum at dår­lig luft kan påvir­ke både helse og søvn viser hvor vik­tig det er med god gjen­nom­luf­ting av boli­gen. Og det hol­der ikke med skip­per­tak inn­imel­lom, der dører og vin­du­er åpnes på vidt gap; et jevnt til­sig av frisk luft er nød­ven­dig. Dess­uten vil skip­per­taks­me­to­den bety at sto­re meng­der opp­var­met luft for­svin­ner ut, det blir som å fyre for krå­ke­ne og mer­kes på strøm­reg­nin­gen hvis det gjø­res for ofte.

Lagrer den varme luften

Godt da at det nnes alter­na­ti­ver. I til­legg til å sør­ge for god luft, utnyt­ter Smart Ven­ti­la­tion­s­sys­te­met også den var­me inne­luf­ten på en miljø­venn­lig og energi­be­spa­ren­de måte.

For å for­kla­re det sis­te, tar vi en rask gjen­nom­gang av sys­te­met: Smart Ven­ti­la­tion-bok­sen er utstyrt med to kana­ler, og hver av dem inne­hol­der to ven­ti­la­to­rer som sik­rer at luf­ten skif­tes ut hele tiden. Dess­uten – og her kom­mer vi til det eks­tra smar­te ved sys­te­met – har hver kanal en rege­ne­ra­tor som lag­rer var­men i luf­ten som er på vei ut. Den­ne bru­kes så til å var­me opp den kjø­li­ge­re luf­ten som er på vei inn.

På den­ne måten gjen­vin­nes 75 pro­sent av var­men, og gir en jevnt god luft­kva­li­tet uten varme­tap og kald­ras. Synes på strøm­reg­nin­gen gjør det også, men hel­dig­vis med et posi­tivt for­tegn.

Stillegående og usynlig

Velux Smart Ven­ti­la­tion har et pol­len­fil­ter som lett kan byt­tes. Sys­te­met kos­ter fra 8 313 kro­ner.

VELUX Smart Ven­ti­la­tion set­tes raskt opp. Over­lat job­ben til en pro­fe­sjo­nell snek­ker slik at alt blir rik­tig. Der­et­ter kan du nyte synet av… akku­rat det sam­me tak­vin­du­et som tid­li­ge­re! Den avlan­ge bok­sen mon­te­res nem­lig på utsi­den, slik at ingen­ting for­styr­rer den stil­re­ne vin­dus­ram­men sett fra inn­si­den. Vif­ten i bok­sen er stille­gå­en­de, slik at den selv på høy­es­te nivå ikke over­sti­ger lyd­ni­vå­et på et stil­le sove­rom. Dess­uten redu­se­rer sys­te­met lyder uten­fra ved at luf­ten ikke kom­mer rett gjen­nom et åpent vin­du, men siles gjen­nom kana­le­ne.

Del, , Google Plus, Pinterest,